อัลบั้มภาพ "โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565"
          วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้นระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System:ICS) การควบคุม สั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปแบบ และมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ และเพื่อสนับสนุนให้โครงการจิตรอาสาพระราชการ 904 วปร. ในระดับพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


[ 1 ][ 2 ]  >  >>