"เทศบาลใจดี มีธรรมาภิบาล สร้างงานรายได้ จัดวางผังเมือง และจัดการความรู้อย่างยั่งยืน"

 

 

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร


"ซื่อตรงในหน้าที่ ทำความดีเพื่อชาวประชา รักษาคุณธรรม เป็นผู้นำการพัฒนา" 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610