อำนาจหน้าที่
สามารถแบ่งแยก ประเภทอำนาจหน้าที่ ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับ หรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ที่เลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้
    1.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2546

    มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
    (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
    (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
    (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
    (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
    (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
    (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
    (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
    (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

    มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 
    (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
    (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
    (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
    (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
    (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 
    (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
    (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
    (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 
    (9) เทศพาณิชย์ 

    2. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนด 
    นอกจากอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดไว้แล้วยังมีกฎหมายเฉพาะอื่นๆ กำหนดให้เทศบาลมีอำนาจ หน้าที่ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆอีกเป็นจำนวนมาก เช่น
    1. พระราชบัญญัติป้องกันภยันตราย อันเกิดแก่การเล่นมหรสพ พ.ศ.2464 
    2. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2534 
    3. พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 
    4. พระราชบัญญัติควบคุมการใช้อุจจาระทำปุ๋ยพ.ศ.2490 
    5. พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 
    6. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2495 
    7. พระราชบัญญัติป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535 
    8. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534 
    9. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 
    10. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน 
    เมือง พ.ศ.2535 
    11. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล 
    พ.ศ.2503 
    12. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 
    13. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 
    14. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
    15. พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 
    16. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2523 
    17. พระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ.2523 
    18. พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ.2526 
    19. พระราชบัญญัติสุสานและณาปนสถาน พ.ศ.2528 
    20. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 11 มกราคม 2502 
    21. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 68 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2515 ( กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจอดเรือในแม่น้ำลำคลอง) 
    22. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2515 (กฎหมาย 
    ว่าด้วยทางหลวง) 
    23. ประมวลกฎหมายที่ดิน(ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติ 
    ของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่า ตามคำสั่ง กระทรวงมหาดไทยที่ 890/2498

     
     
     
     
   

 

     
     
     
     
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610