คำแถลงนโยบาย

นโยบายในการบริหารกิจการเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ของนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

(นายมณฑล  โพธิ์ประเสริฐ)

*************

        ข้าพเจ้านายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอแถลงนโยบายเนื่องในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ในการบริหารกิจการเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ดังนี้

        ข้าพเจ้าฯ ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ ข้าพเจ้าฯ จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  โดยได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาไว้รวม 6 ด้านด้วยกัน ดังนี้

  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          เป็นนโยบายที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลที่พึงจะได้รับบริการพื้นฐานโดยเท่าเทียมกัน ตลอดจนยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1.1 นำระบบ แอพพลิเคชั่น รับเรื่องร้องทุกตลอด 24 ชั่วโมง

1.2 ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต     (Wi-Fi) ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สาธารณะ และสถานที่ราชการของตำบลเนินฆ้อ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านชีวิตและทรัพย์สิน และรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนในชุมชน

1.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบกักเก็บน้ำ ขุดลอก คูคลอง พื้นที่ตื้นเขินทั่วทั้งโครงข่าย และปรับปรุงระบบระบายน้ำพร้อมวางระบบป้องกันน้ำท่วม และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษาแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน

 1.4 ศึกษาและพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันน้ำท่วมและเป็นแหล่งเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคทั้งภาคครัวเรือนและการภาคเกษตรกรรม ภายในเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาถนน ภายในเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกัน เพื่อความสะดวกของประชาชนในการสัญจรและรองรับการท่องเที่ยว      ทางการเกษตร ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร และ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายสะท้อนแสง ทาสีตีเส้นถนนสายต่างๆ รวมทั้งตัด ตกแต่ง ต้นไม้ 2 ข้างถนน ให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษาและเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า แสงสว่างในพื้นที่สาธารณะให้ครอบคลุมทั้งตำบลเนินฆ้อ

1.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบน้ำประปา ให้มีคุณภาพ ใสสะอาด และวางระบบท่อน้ำเพื่อการเกษตร ระบบท่อน้ำเค็มเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่ของตำบลเนินฆ้อ 

1.7 นำระบบเทคโนโลยีระบบสารสนเทศเข้ามาใช้เพื่อให้สามารถให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และนำระบบทะเบียนราษฎร์ บัตรประชาชน  การขออนุญาตต่างๆ  มาบริการให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

  1. ด้านเศรษฐกิจ สร้างเศรษฐกิจสู่ชุมชน วิสาหกิจชุมชน

          เป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

2.1 ปรับปรุงตลาดเศรษฐกิจชุมชน ให้ได้มาตรฐาน  

2.2 ส่งเสริมตลาดแนวใหม่เพิ่มช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย และใช้สื่อสังคมออนไลน์(Social Media)

2.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้อารยสถาปัตยกรรม เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เติมเต็มจุดแข็งของแบรนด์ อาทิ การสร้าง Landmark จุดชมวิวชายหาดทุ่งคา และในพื้นที่ท่องเที่ยวในตำบลเนินฆ้อ โดยสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดจากทุนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้กับตำบลเนินฆ้อ ประชาสัมพันธ์ แหล่งเรียนรู้ ศึกษาธรรมชาติวิถีชุมชนสะพานรักษ์แสม บ้านปลา ธนาคารปู กลุ่มเลี้ยงหอยนางรม กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มเกษตรกรสวนผลไม้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และศูนย์การเรียนรู้ ในตำบลเนินฆ้อ 

2.4 ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการชองประชาชน เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ  สร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

2.5 ส่งเสริมกองทุนหรือสหกรณ์ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อประกอบอาชีพให้แก่คนในชุมชน

  1. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

          เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้คนมีคุณภาพ  เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรือง  โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

3.1 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ เด็กนักเรียนทุกคนต้องมีความรู้ ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ และสามารถว่ายน้ำเป็น

3.2 มุ่งเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดี และสานต่อเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม

3.3 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จัดสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น

3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือทุกภาคส่วนในการป้องกันควบคุม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)

3.5 เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากร อสม. ยกระดับการสื่อสารเครือข่าย อสม. ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ สนับสนุนให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

3.6 ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

3.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้กลุ่มอาสาต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนากิจกรรมในด้านต่างๆของตำบลเนินฆ้อ

3.8 สนับสนุนการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด

  1. ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน

          เป็นนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

4.1 จัดให้มีการบริหารจัดการด้านขยะอย่างครบวงจร

4.2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนให้สวยงาม ในพื้นที่สวนสาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวของตำบลเนินฆ้อ

4.3 เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับชุมชนและเพิ่มพื้นที่ป่าบก ป่าชายเลน แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

4.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  1. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและสันทนาการ

          เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมกิจกรรมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับให้มีคุณภาพ

5.2 อนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

5.3 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

5.4 ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬา และสันทนาการให้แก่นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น

5.5 ส่งเสริม สนับสนุนศูนย์กีฬาครบวงจรทั้งกีฬาทางบกและทางน้ำให้ได้มาตรฐาน

5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตเพื่อแสวงหาความรู้ในโลกกว้างให้เกิดประโยชน์กับการพัฒนาสติปัญญาของเด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่       

5.7 พัฒนาเส้นทางจักรยานให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย

  1. ด้านการเมืองการบริหาร

เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาล สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลเนินฆ้อ และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

6.1 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านความพึงพอใจของประชาชน

6.2 มุ่งเน้นการพัฒนารายได้ของเทศบาล การจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 

6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลในลักษณะ “ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมตัดสินใจและร่วมรับผิดชอบ”

6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของชุมชน

6.5 ปรับปรุงระบบและขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

6.6 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้ให้เด็ก สตรี และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน

6.7 ส่งเสริมสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

6.8 จัดให้มีการระวังและป้องกันสาธารณภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน

6.9 มุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถ ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน ทั้งการพัฒนา เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเหมาะสมและทันสมัย พร้อมให้บริการและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของบุคลากรของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  

       และสุดท้าย กระผมขอกราบเรียนยืนยันว่า จากนโยบายทั้ง 6 ด้าน ที่ผมได้นำมาแถลงในวันนี้ กระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารทุกท่านรวมถึงทีมงานทุกส่วน พร้อมแล้วที่จะนำนโยบาย ที่แถลงในวันนี้ไปสู่การปฏิบัติต่อไปทันที โดยไม่รอเวลา พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านและอยากให้ทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาครั้งนี้ เพื่อให้พ่อแม่ พี่น้อง ประชาชน ชาวเนินฆ้อได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด ต่อไป ขอขอบคุณครับ

 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610