ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

       

>>แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2561<<

  ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  ปก

  คำนำ, สารบัญ

  ส่วนที่  1  บทนำ

  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ-กิจกรรม

 

>>แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2560<<

  ระกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  ปก

  คำนำ, สารบัญ

  ส่วนที่  1  บทนำ

  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ-กิจกรรม

     

>>แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2559<<

  ระกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

  ปก

  คำนำ, สารบัญ

  ส่วนที่  1  บทนำ

  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ-กิจกรรม

 

       >>แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2558<<

  ระกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

  ปก

  คำนำ, สารบัญ

  ส่วนที่  1  บทนำ

  ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ-กิจกรรม

 

       >>แผนดำเนินงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2556<<

   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ปี 2556

   ปก, สารบัญ

   บทที่ 1 บทนำ

   บทที่ 2 สรุปงบหน้าแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

          2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               2.1.1 แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

               2.1.2 แนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               2.1.3 แนวทางการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

           2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

               2.2.1 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม

               2.2.2 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ

                2.2.3 แนวทางการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งโคมไฟรายทาง

                2.2.4 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เคหะชุมชน สนามกีฬา ศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณะและที่พักผ่อนหย่อนใจ

                2.2.5 แนวทางการพัฒนาระบบวิศวกรรมจราจร

           2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

                2.3.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพการค้าและการลงทุน

           2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการและสวัสดิการสังคม

                2.4.1 แนวทางการสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

                2.4.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

                2.4.3 แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานวันสำคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

                2.5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุขและสิ่งเสพติด

                2.5.2 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

           2.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพตามหลักการบริหารกิจการบ้่านเมืองที่ดี

                2.6.1 แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาล

                2.6.2 แนวทางการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิไตยและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น

   โครงการร่วมกับหน่วยงานอื่น

   สรุปรายการงบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

 


 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008358