ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

           

 

นายอรรถวุฒิ  สมนึก

ปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 

 
 

นายธีระพันธ์  สุขสว่าง

รองปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 

 

 

นางสาวกัญญาภัทร  ปาลศรี

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

  

นางสาวภัทราวดี  นะวะนิน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

   

  (ว่าง)

นักจัดการงานทั่วไป

นายกฤษฎา  ภิบาลญาติ

นักทรัพยากรบุคคล

 

น.ส.ศิริขวัญ  จันทะวงษ์ศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นางสาวชลธิชา  งามสม 

เจ้าพนักงานทะเบียน 

น.ส.มาลินี  ภคกุล

เจ้าพนักงานธุรการ

 

น.ส.กนกจันทร์  เกษนอก

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

 

 

น.ส.ปาริชาติ  ขันแข่ง

ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์

 

นายผดุงศักดิ์  รื่นรมย์

พนักงานดับเพลิง

 

นายสาโรจน์  ปะสิ่งชอบ

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

 

นางปริศนา  เย็นฉ่ำ

คนงานทั่วไป

 

นายสมร  สมบรรณ์

พนักงานขับรถยนต์

 

นายภาคภูม  สวมแก้ว

พนักงานขับรถยนต์

 

นายประคอง  อุดมเจริญ

ยาม

 

(นางสมบัติ  เจริญรื่น)

คนงานทั่วไป

 

   
       
       

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005061