ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

               เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระปฐมบรมราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2493 คนไทยทั้งปวงได้ฟังกันด้วยความซาบซึ้งในหัวใจแต่ยังคงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ล้นพ้นอยู่อย่างไม่เสื่อมคลาย พระปฐมบรมราชโองการนี้ มีความหมายลึกซึ้งที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธานตั้งมั่น ที่จะทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัยและหยาดพระเสโท  ดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั่วแผ่นดิน โดยพระองค์ทรงถือว่าทุกข์ของราษฏร ประดุจดั่งทุกข์ของพระองค์เอง พระองค์ทรงคิดค้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยเหลือเหล่าพระสกนิกรให้พ้นจากสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นไปสู่ความพออยู่ พอกิน และมีความสุข  พระองค์ทรงพระราชทานแนวความคิด  “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนา ปรัชญาการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ และทรงพระราชทานพระราชดำรัส เมื่อวันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2544 ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข โดยย่อ  ดังนี้ 

“...ฉันพูด...เศรษฐกิจพอเพียง ความหมายคือ  ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตนเอง...”

               “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาของประชาชนทุกระดับสามารถนำไปประยุกต์ปฏิบัติได้ ตามความเหมาะสมของตนเองทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร ภาครัฐ ภาคธุรกิจ หากนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและหมาะสมก็จะทำให้ชีวติมีความมั่นคงและได้รับความสุขโดยทั่วกัน และเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสภาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลจึงได้มีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2555 สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการสร้างความรู้และความเข้าใจให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

               จังหวัดระยองได้ประกาศจัดตั้งสถาบันพระมหาชนกจังหวัดระยองขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2555 โดยมีแนวทางการทำงาน คือการเสริมสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในชาติให้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และการสร้างจิตสำนึกความเป็นชาติ  ความรู้สึกหวงแหนความเป็นชาติในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  เป็นการเผยแพร่ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในด้านต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   เพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนนำหลักในการบูรณาการส่วนราชการหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด

               “พระมหาชนก” เป็นต้นแบบหรือตัวอย่างในการครองตน ครองครอบครัวเพื่อให้ราษฏรทั่วไปได้ศึกษาเป็นแบบอย่างและเพื่อให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม  เทศบาลตำบลเนินฆ้อจึงได้จัดตั้งศูนย์พระมหาชนก  ณ  บริเวณพื้นที่เทศบาลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยการในระดับตำบลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมกับประชาชนในทุกสังคม ทุกอาชีพ โดยมีหน้าที่เผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงค์ทุกพระองค์ ในทุกรูปแบบพร้อมทั้งทำหน้าที่ออกประชาคมหมู่บ้านโดยใช้ตัวอย่างคุณสมบัติพระมหาชนกเป็นตัวชี้วัดและเครื่องมือตรวจสอบตนเองและจัดตั้งครอบครัวพระมหาชนกให้ครบทุกครัวเรือน ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อพร้อมทั้งประเมินผลและกระทำซ้ำเป็นประจำทุกปี

 

 

>>วีดีทัศน์ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเนินฆ้อ<<

   

 
 >> กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2558 เวลา 15.00 น. พร้อมกันทั่วแผ่นดิน

 

 >> กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

 

>>> โครงการ " ชาวแกลงน้อมเกล้า เทิดไท้เจ้าพระภูมินทร์" เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยเทศบาลตำบลเนินฆ้อจัดนิทรรศการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ..สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถและพระบรมวงศานุวงค์   

>>กิจกรรมออกเวทีประชุมประชาคมครอบครัวพระมหาชนก ประจำปี 2558 เพื่อสร้างความสมานฉันท์ในระดับพื้นที่และมอบป้าย "ครอบครัวพระมหาชนก"
 
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004896