ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้151
  • เมื่อวาน324
  • เดือนนี้6,762
  • ปีนี้37,149
  • ทั้งหมด697,765

คำแถลงนโยบาย

นโยบายในการบริหารกิจการเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ของนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

(นายกฤษฎา  ดวงแก้ว)

*************

        ข้าพเจ้านายกฤษฎา  ดวงแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ขอแถลงนโยบายเนื่องในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ในการบริหารกิจการเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ดังนี้

        ข้าพเจ้าฯ ขอให้สัตย์ปฏิญาณว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ ข้าพเจ้าฯ จะบริหารงานโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมาภิบาล คือ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นให้ “ชุมชนอยู่ดีมีสุขดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม” มีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ทุกชุมชนมีความรักสามัคคีกัน มีคุณธรรมและจริยธรรม มีงานมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงกับการดำรงชีวิต ไม่ฟุ้งเฟ้อ ประหยัดอดออม และมีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมี ใช้ชีวิตแบบพอเพียง แก้ไขปัญหาด้านสังคมและยาเสพติดร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ชุมชน และหน่วยงานของรัฐ โดยได้กำหนดแนวนโยบายในการพัฒนาไว้
รวม 6 ด้าน ด้วยกันดังนี้

. ด้านสังคม

        ข้าพเจ้าฯ ขอนำนโยบายทางด้านสังคมขึ้นมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากเกี่ยวพันกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเนินฆ้อ โดยตรงซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการสนองตอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ดังนี้

        ๑.๑ ส่งเสริมการบริการทางด้านสาธารณสุข เช่น

              ๑.๑.๑ ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตำบล

              ๑.๑.๒ การบริหารจัดการขยะในระดับหมู่บ้านและในระดับตำบล

              ๑.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ โดยสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

              ๑.๑.๔ รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ                   

              ๑.๑.๕ ส่งเสริมสุขภาพพี่น้องประชาชน โดยการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้านต่าง ๆ

        ๑.๒ ส่งเสริมสวัสดิการของคนพิการและคนชรา โดยจัดให้มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่คนพิการและคนชราภายในเขตเทศบาล

        ๑.๓ ส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

        ๑.๔ จัดให้มีการระวังและป้องกันสาธารณภัยต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นแก่ประชาชน

        ๑.๕ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้ให้กับเด็ก สตรี และเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากจน

        ๑.๖ จัดให้มีสันทนาการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เช่น จัดให้มีสวนสาธารณะหรือสวนสุขภาพสำหรับให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ

        ๑.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานของศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ เช่น จัดฝึกอบรมทบทวนความรู้ อปพร. สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อปพร. เป็นต้น

        ๑.๘ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ ชรบ.ในการออกปฏิบัติหน้าที่

. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

        ๒.๑ จัดให้มีน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้ออย่างทั่วถึง

        ๒.๒ จัดให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าแสงสว่างในทุกๆหมู่บ้านอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

        ๒.๓ จัดให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าแรงต่ำ ใช้อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของประชากรในเขตเทศบาลเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

        ๒.๔ จัดให้มีถนนสาธารณะที่ได้มาตรฐานมีความสะอาด ปลอดภัยสำหรับใช้ในการสัญจรของประชาชนชาวเทศบาลตำบลเนินฆ้อและประชาชนโดยทั่วไปที่สัญจรไป – มา อย่างทั่วถึง

. ด้านการเมืองการบริหาร

        ๓.๑ นำรูปแบบการบริหาร โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล (NEUNKHO MODEL) มาใช้ในการบริหารโครงการ งบประมาณ บุคลากร ของเทศบาลตำบลเนินฆ้ออย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน สามารถกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ผู้นำชุมชนและประชาชนถือปฏิบัติ

        ๓.๒ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาเทศบาลโดยเฉพาะในระดับหมู่บ้านอย่างแท้จริง โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านของตนเองได้ โดยร่วมกับคณะกรรมการการพัฒนาหมู่บ้าน และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านเข้มแข็งต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด อสม. และกลุ่มพลังมวลชนภายในหมู่บ้าน ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่บ้าน

        ๓.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในทุกๆระดับ

        ๓.๔ ดำเนินการให้มีการปรับปรุงพัฒนาเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพ และศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตำบลเนินฆ้อในทุกๆระดับ เพื่อให้การบริหารงาน และการพัฒนาเทศบาลตำบลเนินฆ้อมีความเจริญก้าวหน้า และประชาชนที่มาขอรับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด

        ๓.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาลในด้านต่างๆ เช่น ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล

        ๓.๖ จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการและพร้อมทั้งให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

               ๓.๖.๑ จัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างจริงจัง

               ๓.๖.๒ ปรับปรุงและขยายเขตระบบหอกระจายข่าวให้ทั่วถึงภายในเขตเทศบาลเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการและข่าวสารที่จำเป็นไปสู่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

               ๓.๖.๓ จัดให้มีการเผยแพร่รายงานกิจการประจำปีของเทศบาลให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบการดำเนินงานของเทศบาลอย่างทั่วถึง

        ๓.๗ จัดให้มีการดำเนินการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง

        ๓.๘ จัดให้พี่น้องประชาชนได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ และได้มีโอกาสศึกษาดูงานเพื่อความรู้ หรือพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้

        ๓.๙ จัดให้มีการบริการในด้านการติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลในทุก ๆ ด้านโดยนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค้นหาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ความเร็วสูงมาบริการประชาชนในเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

. ด้านการศึกษา ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

        ส่งเสริมและจัดให้มีการอนุรักษ์ ศิลป วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ให้คงอยู่เพื่อสืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลังและเป็นการดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวตำบลเนินฆ้อ และเอกลักษณ์ของชาติ เช่น

        ๔.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและระดับประถมวัย

        ๔.๒ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และศึกษาตามอัธยาศัย

        ๔.๓ ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่เคารพกราบไหว้ในวันสงกรานต์

        ๔.๔ ประเพณีลอยกระทงเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคาในวันลอยกระทง

        ๔.๕ ศาสนพิธีและประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของชาติ

        ๔.๖ ส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

. ด้านเศรษฐกิจ

        ๕.๑ จัดให้มีการอาชีพโดยการฝึกอบรมวิชาชีพแขนงต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพและเป็นการเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

        ๕.๒ สนับสนุนการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเนินฆ้อให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายเพื่อเป็นการขยายช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น

         ๕.๓ ส่งเสริมศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการเกษตรให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเกษตรกร เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์ และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตรกรรม

        ๕.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยว

. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ๖.๑ จัดให้มีการเฝ้าระวังและอนุรักษ์ป่าชายเลน เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ ซึ่งเป็นแหล่งประกอบอาชีพทางด้านการประมงของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

         ๖.๒ รณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         ๖.๓ จัดให้มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการก่อให้เกิดมลพิษทางด้านต่างๆ เช่น ทางน้ำ ทางอากาศ ทางเสียงและกลิ่น       

       และสุดท้าย กระผมขอกราบเรียนยืนยันว่า “การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ของพี่น้องประชาชนคือเป้าหมายสำคัญอันสูงสุด โดยมีแนวทางที่ว่า “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”และกระผมมีความตั้งใจและมุ่งมั่นฝ่าฟัน ให้บรรลุเป้าหมายนั้นให้จงได้ ไม่ว่ากระผมจะได้รับความทุกข์ยากลำบากเพียงใดก็ตาม ขอขอบคุณครับ

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.041456