ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

     >>แผนพัฒนา 3 ปี (2560-2562)<<

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)

  ปก

  คำนำ

  สารบัญ

  บทที่  1  บทนำ

  บทที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

  บทที่  3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

            ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา

            ผ 01.2 โครงการทำร่วมและขอรับ

            ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา

            ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  บทที่  4  แนวทางการติดตามประเมินผล

     

     >>แผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)<<

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

  ปก

  คำนำ

  สารบัญ

  บทที่  1  บทนำ

  บทที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

  บทที่  3  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

            ผ 01 บัญชีโครงการพัฒนา

            ผ 02 บัญชีประสานโครงการพัฒนา

            ผ 03 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

  บทที่  4  แนวทางการติดตามประเมินผล

 

   >>แผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)<<

  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

  ปกคำนำสารบัญ

  บทที่  1  บทนำ

  บทที่  2  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

  บทที่  3  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา

  บทที่  4  ยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

  บทที่  5  การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ

           5.1 สรุปบัญชีโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

           5.2 รายละเอียดโครงการพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) โครงการที่เทศบาลดำเนินการเองและอุดหนุนหน่วยงานภายนอก

              - แนวทางที่ 1.1 การป้องกันและควบคุมโรค เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

              - แนวทางที่ 2.1 การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา ขยายเขตและจัดสร้างแหล่งผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

              - แนวทางที่ 2.2 การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ

              - แนวทางที่ 2.3 การพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมโคมไฟรายทาง

              - แนวทางที่ 2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เคหะชุมชน สนามกีฬา ศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณะและระบบวิศวกรรมจราจร

              - แนวทางที่ 3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              - แนวทางที่ 3.2 การบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน

              - แนวทางที่ 3.3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล

              - แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตร ประมง การค้าและการลงทุน

              - แนวทางที่ 5.1 การสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอากาสทางสังคม

              - แนวทางที่ 5.2 การจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬาและนันทนาการ

              - แนวทางที่ 5.3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานวันสำคัญของชาติ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

              - แนวทางที่ 6.1 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และยาเสพติด

              - แนวทางที่ 6.2 การพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

              - แนวทางที่ 7.1 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการบริหารจัดการและรบบบริการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น

              - แนวทางที่ 7.2 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

              - แนวทางที่ 7.3 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของหน่วยราชการ กลุ่ม องค์กรต่างๆ

           5.3 รายละเอียดโครงการพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) โครงการที่ประสงค์จะดำเนินการ่วมหรือขอรับการสนับสนุนจากนหน่วยงานอื่น

              - แนวทางที่ 1.1 การป้องกันและควบคุมโรค เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น

              - แนวทางที่ 2.1 การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบประปา ขยายเขตและจัดสร้างแหล่งผลิตเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

              - แนวทางที่ 2.2 การพัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซม ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำสาธารณะ

              - แนวทางที่ 2.3 การพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะและติดตั้งปรับปรุงบำรุงรักษาและซ่อมแซมโคมไฟรายทาง

              - แนวทางที่ 2.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เคหะชุมชน สนามกีฬา ศาลาเอนกประสงค์ สวนสาธารณะและระบบวิศวกรรมจราจร

              - แนวทางที่ 3.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              - แนวทางที่ 3.3 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของเทศบาล

              - แนวทางที่ 4.1 การพัฒนาสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพเกษตร ประมง การค้าและการลงทุน

              - แนวทางที่ 5.1 การสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

              - แนวทางที่ 5.2 การจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา กีฬา และนันทนาการ

              - แนวทางที่ 6.1 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม อบายมุข และยาเสพติด

              - แนวทางที่ 7.1 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบการบริหารจัดการและระบบบริการของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลในการพัฒนาท้องถิ่น

           5.4 บัญชีประสานโครงการพัฒนา

  ภาคผนวก

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007065