ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
 
ศักยภาพในตำบล
 
1.สำนักปลัดเทศบาล  15  อัตรา
        1.1    ปลัดเทศบาล
        1.2    รองปลัดเทศบาล
        1.3    หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
        1.4    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
        1.5    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
        1.6    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
        1.7    บุคลากร
        1.8    เจ้าพนักงานธุรการ      
        1.9    พนักงานจ้างตามภารกิจ  5  อัตรา
                       -  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
                       -  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
                       -  ตำแหน่ง   พนักงานดับเพลิง
                       -  ตำแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถน้ำ)
                       -  ตำแหน่ง   พนักงานขับรถยนต์                   
        1.10    คนงานทั่วไป  2  อัตรา
                  -  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 2 อัตรา                 
    
2. กองช่าง  7  อัตรา
        2.1   หัวหน้าฝ่ายการโยธา  
        2.2   นายช่างโยธา
        2.3   เจ้าพนักงานธุรการ
        2.4   พนักงานจ้่างตามภารกิจ  3  อัตรา   
                     -  ตำแหน่ง   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกระเช้า)
                     -  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
                     -  ตำแหน่ง   คนสวน
        2.4    คนงานทั่วไป   1  อัตรา
                     -  ตำแหน่ง    คนงานทั่วไป
                    
 3. กองคลัง  4  อัตรา
        3.1    หัวหน้ากองคลัง
        3.2    หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
        3.3    เจ้าพนักงานธุรการ
        3.4    พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  อัตรา
                       -  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 
4. กองการศึกษา  6  อัตรา
        4.1    นักวิชาการศึกษา
        4.2    นักพัฒนาชุมชน
        4.3    เจ้าพนักงานธุรการ      
        4.4    พนักงานครูเทศบาล  2  อัตรา
                       -   ตำแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก
        4.5    เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน
    
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  4  อัตรา
     5.1    เจ้าพนักงานธุรการ
     5.2    พนักงานจ้างตามภารกิจ  1  อัตรา
                    -  ตำแหน่ง   พนักงานขับรถขยะ
     5.3    พนักงานจ้างทั่วไป  2  อัตรา
                     -  ตำแหน่ง  พนักงานประจำรถขยะ  
     
 ระดับการศึกษาของบุคลากร
       -    ประถมศึกษา     4   คน
       -    มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา      5   คน
       -    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง    1    คน
       -    ปริญญาตรี     22     คน 
       -    ปริญญาโท      4   คน
 
รายได้ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
 
    รายได้ประจำปีงบประมาณ 2557       จำนวน          37,865,980.13     บาท    
จำแนกเป็น
      -    รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเอง                               812,508.61     บาท 
      -    รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้                 17,261,342.49     บาท
      -    เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  11,127,950.00     บาท
      -    ดอกเบี้ยธนาคาร                                              273,869.03    บาท
      -    เงินได้อื่นๆ                                                      200,180.00    บาท
      -    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา              383,230.00    บาท
      -    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์กรมส่งเสริมฯ               755,400.00    บาท
       -    เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ                          251,500.00    บาท 
   
 
 
 
 
 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005044