ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้144
  • เมื่อวาน693
  • เดือนนี้6,754
  • ปีนี้6,754
  • ทั้งหมด787,854

กลุ่มอาชีพในตำบลเนินฆ้อ

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลเนินฆ้อ

     ตำบลเนินฆ้อได้จัดตั้งคณะกรรมการสตรีตำบล ( กพสต. ) หมู่ละ 9 คน จำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 81 คน และจัดตั้งคณะกรรรมการสตรีตำบล ( กพสต. ) โดยมีประธานและรองประธาน ( กพสต. ) ทุกหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบล จำนวน 18 คน ดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มมากกว่า 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงาน และดำเนินกิจกรรมพัฒนาสตรี การพัฒนาการส่งเสริมการเป็นผู้นำ การมีส่วนรวมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรีของตำบล การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วม การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลเนินฆ้อ

     จัดตั้งเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2541 มีสมาชิกเลือกตั้ง 156 คน เงินสัจจะออมทรัพย์จำนวน 11,070 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 186 คน เงินสัจจะออมทรัพย์จำนวน 159,970 บาท

กลุ่มพัฒนาอาชีพบ้านจำรุง

     จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2545 ในหมู่ที่ 7 มีสมาชิก 40 คน มีเงินทุนเริ่มต้นในการดำเนินงาน 5,000 บาท ดำเนินงานเกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร เช่น ทุเรียนทอด ขนุนทอด การบรรจุข้าวสาร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ปัจจุบันได้รับงบประมาณการจัดซื้อเครื่องมือการผลิตจากองค์การบริหารส่วน ตำบล 120,000 บาท เมื่อปีงบประมาณ 2545

กลุ่มแปรรูปและถนอมอาหาร หมู่ที่ 9

     จัดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ในหมู่ที่ 9 มีสมาชิก 50 คน มีเงินทุนเบื้องต้นในการดำเนินงาน จำนวน 5,000 บาท ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการถนอมอาหาร ที่ผลิตในหมู่บ้าน เช่น การทำไข่เค็ม เป็นต้น ปัจจุบันกิจการเจริญก้าวหน้าพอสมควร

กลุ่มพัฒนาอาชีพพื้นบ้านถนนกะเพรา

     จัดตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม 2545 ในหมู่ที่ 4 มีสมาชิกจำนวน 37 คน มีเงินทุนเบื้องต้นในการดำเนินงาน จำนวน 4,600 บาท ดำเนินการเกี่ยวกับอาชีพประมงน้ำตื้น เช่น จัดตั้งร้านค้าของกลุ่ม การนำลอบดักปูให้สมาชิกและชาวประมงทั่วไปเช่า

กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านเนินฆ้อ

     จัดตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน 2545 ในหมู่ที่ 3 มีสมาชิกจำนวน 28 คน มีทุนเบื้องต้นในการดำเนินงาน จำนวน 1,120 บาท ดำเนินการผลิตน้ำปลา จากปลาที่ได้ในท้องถิ่น ขึ้นชื่อว่ามีรสอร่อย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 50,000 บาท ในปีงบประมาณ 2545

กลุ่มชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตำบลเนินฆ้อ

     จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2543 มีที่ทำการกลุ่มอยู่ในหมู่ที่ 9 มีสมาชิกจำนวน 48 คน และมีทุนเบื้องต้นในการดำเนินงานจำนวน 171,200 บาท ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการดูแลผู้เลี้ยงกุ้งทางด้านวิชาการ การจัดการขายน้ำมันราคาถูกให้แก่สมาชิก และในปัจจุบันได้ดำเนินการผลิตจุลินทรีย์เพื่อใช้ในบ่อกุ้งโดยได้รับงบ ประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อจำนวน 67,000 บาท ในปีงบประมาณ 2545

กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านถนนกะเพรา

     จัดตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม 2545 ที่หมู่ที่ 4 มีสมาชิกจำนวน 33 คน มีเงินทุนประกอบการเบื้องต้นจำนวน 6,600 บาท ดำเนินงานเกี่ยวกับการออมทรัพย์ของชาวประมงพื้นบ้าน

กลุ่มปรับปรุงคุณภาพมังคุด

     จัดตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2535 มีที่ทำการกลุ่มอยู่ในหมู่ที่ 1 มีสมาชิกทั้งหมดจำนวน 56 คน ดำเนินการโดยรวมกลุ่มกันเพื่อขายผลผลิต และเพิ่มอำนาจในการต่อรองราคามังคุด ยังไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางราชการ

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.063413