ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้184
  • เมื่อวาน693
  • เดือนนี้6,794
  • ปีนี้6,794
  • ทั้งหมด787,894

กลุ่มองค์กรในตำบลเนินฆ้อ

 

 

 

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
    ตาม ที่สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินโครงการ  "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาสถาบันใน ลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนนั้น

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
    ตั้ง อยู่ที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกได้รู้จักออมเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มและเพื่อชุมชนของตนเอง ตลอดจนการให้บริการทางการเงินและอื่น ๆ

กองทุนบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
    ตาม ระเบียบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  ตำบลเนินฆ้อ ได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกัน  สุขภาพในท้องถิ่นหรือ พื้นที่ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยองขึ้น เพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และวางแนวทางในการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (ศป.ปส.ทต.)
    ด้วย รัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานจะ ต้องให้ความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เบาบางลงหรือหมดสิ้นไปโดยเร็วได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ศูนย์อปพร.เทศบาลตำบลเนินฆ้อ
    เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้มีโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ ภารกิจ การบริหารงานในกิจการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

 

 

 

 ศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเนินฆ้อ       

     เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้จัดตั้งศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเนินฆ้อขึ้น เพื่อเป็นแกนหลักในการเผยแพร่ความรุ้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติอันมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นจุดศูนย์กลาง รวมทั้งสร้างความตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการน้อมแนวพระราชดำริในด้านต่างๆไปสู่ผลการปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 

 

 

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเนินฆ้อ        

     กรมเสริมการเกษตรถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีรูปแบบการถ่ายโอนในลักษณะ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับรัฐ" ซึ่งในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตรโดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล(ศบกต.)เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในระดับตำบลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจึงเปรียบเสมือนกลไกในการพัฒนาการเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.084148