ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นายอรรถวุฒิ  สมนึก        ตำแหน่ง     ปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-00-1101-001   เกิดเมื่อวันที่  13 กันยายน 2513

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  เอบี

 สถานที่เกิด  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน  100/1 หมู่ที่ 3 ตำบลชากโดน  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายแฉล้ม  สมนึก

 มารดาชื่อ         : นางอำนวย  สมนึก

 คู่สมรสชื่อ        :  ด.ต.หญิง นภาพร  โพธิ์มีศรี  

 จำนวนบุตรธิดา  :  1 คน

เริ่มรับราชการเมื่อ  1 กุมภาพันธ์ 2534
วันเกษียณอายุ  12 กันยายน 2573
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนวัดบุนนาค

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช่างอุตสาหกรรม สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคมินบุรี

 ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

-1 กุมภาพันธ์ 2534 บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ สังกัด กองร้อยที่ 4 กองกำกับการอารักขาและรักษาความปลอดภัย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

-1 มกราคม 2540 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปลัด อบต.) ระดับ 3 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชำฆ้อ

-30 มิถุนายน 2543 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปลัด อบต.) ระดับ 4 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลชากพง

-1 พฤศจิกายน 2544 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ปลัด อบต.) ระดับ 5 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังราด

-1 ธันวาคม 2549 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล(ปลัด อบต.) ระดับ 6 สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

-1 ตุลาคม 2551 ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับ 6

-1 เมษายน 2553 ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับ 7

-3 ธันวาคม 2557 ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานเทศบาล) ระดับ 8

-1 มกราคม 2559 ดำรงตำแหน่ง ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) ระดับกลาง

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

-หลักสูตร สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย.41

-หลักสูตร เทคนิคการเป็นผู้นำการประชุม ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ค.42

-หลักสูตร การอบรมผู้ปกครองและอาสาสมัครช่วยเหลือผู้พิการ ระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค.45

-หลักสูตร นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 21 ระหวางวันที่ 5-30 ม.ค. 52

-หลักสูตร วิทยากรแกนนำระดับอำเภอตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 16-17 ก.ย. 52

-หลักสูตรท้องถิ่นกับทางเลือกใหม่การจัดการขยะเหลือศูนย์ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.-1 ก.ค.52

-หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เมื่อวันที่ 2 ก.ค. 52

-หลักสูตร การอบรมและทัศนศึกษาดุงานด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค. 52

-หลักสูตร แนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานด้านการคลังท้องถิ่น รุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 21-20 สิงหาคม 52

-หลักสูตร การบริหารงานการเงินการคลังเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 15-22 พ.ค. 56

-หลักสูตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 24 มิ.ย.-5 ก.ค.56

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006554