ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นางสาวปาริชาติ  ภคกุล    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง  

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-04-2102-004   เกิดเมื่อวันที่  23 กุมภาพันธ์ 2519

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  บี

 สถานที่เกิด  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

 ที่อยู่ปัจจุบัน  14 หมู่ 8 ตำบลวังหว้า  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายกิตติ  ภคกุล

 มารดาชื่อ         :  นางจุฬา  ภคกุล

 คู่สมรสชื่อ        :  - 

 จำนวนบุตรธิดา  :  -

เริ่มรับราชการเมื่อ  1 ธันวาคม 2547
วันเกษียณอายุ  30 กันยายน 2579
ประวัติการศึกษา

 ปริญญาตรี  สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

-1 ธันวาคม 2547 บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย จังหวัดจันทบุรี

-16 เมษายน 2548 โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน

-1 พฤศจิกายน 2549 โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 3 สังกัดเทศบาลเมืองหนองหรือ จังหวัดชลบุรี

-1 มีนาคม 2554 โอนย้ายไปดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่

- 23 ธันวาคม 2558 แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (นักบริหารงานคลัง)  สังกัด เทศบาลตำบลสุนทรภู่

- 1 กรกฏาคม 2563 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ 

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

- หลักสูตร การใช้ระบบงานศูนย์ข้อมูลการคลังท้องถิ่น รุ่นที่ 6 วันที่ 27 ม.ค.48 

- หลักสูตร คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการตารางคำนวณ (Spread Sheet) รุ่นที่ 13 ระหวางวันที่ 14-18 ก.พ. 48

- หลักสูตร ระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMTS) สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ระหว่างวันที่ 28-29 ก.ค. 48

- หลักสูตร เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 6-17 ก.พ. 49

- หลักสูตร ยิงปืนพกเบื้องต้น ประเภทปืนรีวอลเวอร์ รุ่นที่ 194 เมื่อวันที่ 10 ก.พ 49

- หลักสูตร การฝึกระโดดหอสูง 34 ฟุต เมื่อวันที่ 10 ก.พ.49

- หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16-20 ต.ค. 49

- หลักสูตร การควบคุมภายในของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 10-11 มี.ค.50

- หลักสูตร การบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. รุ่นที่ 7 ระหวา่งวันที่ 14-16 ม.ค. 51

- หลักสูตร คอมพิวเตอร์สำหรับการสร้างตารางคำนวณขั้นสูง(Advance excel) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค. 52

- หลักสูตร โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000, LTAX GIS) รุ่นที่ 6 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.- 5 ส.ค. 59 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005280