ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

  

ประวัติทั่วไป

 

 นายพชร  สมัครสมาน        ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-06-4101-004   เกิดเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2525

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  โอ

 สถานที่เกิด  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง 

 ที่อยู่ปัจจุบัน  49 หมู่ 5 ตำบลกระแจะ  อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายณรงค์  เจริญรื่น

 มารดาชื่อ         :  นางกิมไหล  ดวงแก้ว

 คู่สมรสชื่อ        :  -  

 จำนวนบุตรธิดา  :  -

เริ่มรับราชการเมื่อ  1 กุมภาพันธ์ 2561
วันเกษียณอายุ  14 มีนาคม 2585
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านถนนกะเพรา

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเกษตกรรม สัตวศาสตร์ (การจัดการผลิตสัตว์)

 ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต(วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์)

 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

-1 กุมภาพันธ์ 2561 บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

- 16 เม.ย. 63 โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

-หลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น บรรจุใหม่ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 28 มี.ค.-1 เม.ย. 61 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

- หลักสูตรการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 สำนักปลัดสำนักปนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.012715