ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นางสาวศิริขวัญ  จันทะวงษ์ศรี    ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-01-3103-001   เกิดเมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2525

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  บี

 สถานที่เกิด  อำเภอไชยวาน  จังหวัดอุดรธานี

 ที่อยู่ปัจจุบัน  84 หมู่ 8 ตำบลคำเลาะ  อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายเกรียงศักดิ์  จันทะวงษ์ศรี

 มารดาชื่อ         :  นางศิรินันท์  จันทะแจ่ม

 คู่สมรสชื่อ        :  -  

 จำนวนบุตรธิดา  :  3  คน

เริ่มรับราชการเมื่อ  1 สิงหาคม 2557
วันเกษียณอายุ   10 มิถุนายน 2585
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านคำเลาะ

 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 มัธยมศึกษาปีที่ 4-6  โรงเรียนปทุมเพทวิทยาคาร

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนเทคโนโลยีราชธานีอุดรธานี

 ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 1  สิงหาคม 2557 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดอบต.บางโฉลง จ.สมุทรปราการ

 1 สิงหาคม 2559  ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดเทศบาลตำบลแชแล จ.อุดรธานี

 18 มิถุนายน 2561 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

 2  กันยายน 2562  ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

-หลักสูตร ศิลปะการร่าง/เขียนหนังสือราชการให้ถูกต้องและเหมาะสมถึงหน่วยงานภายนอก โต้ตอบหน่วยงานภายในเสนอผู้บังคับบัญชี รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2558 

-หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.53

-หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 84 ระหวา่งวันที่ 19 ต.ค. - พ.ย. 2558

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 

 -

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005769