ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นางสาวธารดี  อินทจักร       ตำแหน่ง     เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน  

 เลขที่ตำแหน่ง  08-0809-001   เกิดเมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2526

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    คริสต์     หมู่โลหิต  โอ

 สถานที่เกิด  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

 ที่อยู่ปัจจุบัน  45  หมู่ที่ 3  ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายจันทร์  อินทจักร

 มารดาชื่อ         :  นางสมศรี  เมืองเงิน

 คู่สมรสชื่อ        :  -  

 จำนวนบุตรธิดา  :  2

เริ่มรับราชการเมื่อ  14 มกราคม 2556
วันเกษียณอายุ   27 ตุลาคม 2586
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านป่ายาง

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์22

 มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 16  มกราคม 2556  ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 1 มกราคม 2559 ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

 -

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 -

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005274