ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นางสาวสุภาพร  มหาไชย์       ตำแหน่ง     นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-01-3101-001   เกิดเมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2527

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  เอ

 สถานที่เกิด  โรงพยาบาลศิริราช จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 ที่อยู่ปัจจุบัน  45  หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายประจุน  มหาไชย์

 มารดาชื่อ         :  นางรัตปราณี  มหาไชย์

 คู่สมรสชื่อ        :  นายเลิศชาย  มั่งคั่ง  

 จำนวนบุตรธิดา  :  -

เริ่มรับราชการเมื่อ  2 มิถุนายน 2551
วันเกษียณอายุ  20 พฤศจิกายน 2587
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนบ้านเสียววิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนวังมนวิทยาคาร จังหวัดกาฬสินธุ์

 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพาณิชยการกาฬสินธุ์

 ปริญญาตรี  สาขารัฐประศาสนศาตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ปริญญาโท  สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 2 มิถุนายน 2551   บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

15 กันยายน 2553  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ

15 ตุลาคม 2557   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

1 เมษายน 2559   ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

-หลักสูตร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รุ่นที่ 8  ระหว่างวันที่ 2-20 ก.พ. 52

-หลักสูตร ปัญหาการบังคับใช้กฏหมายควบคุมอาคาร กฏหมายขุดดิน ถมดิน และวิธีการดำเนินคดี การอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ค. 55

-หลักสูตร พลเมืองอาสาพัฒนาประชาธิปไตย 16-17 ก.ค. 55

-หลักสุตร เทคนิคการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ข้อ 6 และข้อบกพร่องที่สตง.ทักท้วง ระหว่างวันที่ 2-4 ก.ย. 59

-หลักสูตร แนวทางการปฏิบัติใหม่ ตามร่างมาตรฐานการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 3 ระหวางวันที่ 26-28 ต.ค. 61

-หลักสูตร แนวทางการประชุมสภาท้องถิ่น ในวาระ1รับหลักการ วาระ2 การแปรญัตติ วาระ3 การลงมติ ในการตราข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และการตรวจงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามกฏหมายสำหรับสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27-29 ก.ย. 62

-หลักสูตร นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 มี.ค.-10 เม.ย. 63

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณืมงกุฏไทย (จ.ม.)

 - เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007971