ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นางสาวภัทราวดี  นะวะนิน        ตำแหน่ง     หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-01-2101-002   เกิดเมื่อวันที่  13 พฤษภาคม 2515

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  บี

 สถานที่เกิด  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 ที่อยู่ปัจจุบัน  229  หมู่ที่ 1  ตำบลตาอ็อง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายเอก  นะวะนิน

 มารดาชื่อ         :  นางวงเดือน  นะวะนิน

 คู่สมรสชื่อ        :  -  

 จำนวนบุตรธิดา  :  -

เริ่มรับราชการเมื่อ  1  กุมภาพันธ์  2549
วันเกษียณอายุ   12 พฤษภาคม 2575
ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษาปีที่ 1-6  โรงเรียนวัดพระโต

 มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนสตรีสิริเกษ

 มัธยมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสุรวิทยาคาร

 ปริญญาตรี  สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 1  กุมภาพันธ์  2549  ตำแหน่ง  บุคลากร  สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 1  เมษายน 2558     ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  สังกัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

-หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 จำนวน 30 ชั่วโมงเรียน ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 49

-หลักสูตรบุคลากร รุ่นที่ 7 ระหวางวันที่ 10 ก.ค.-4 ส.ค.49

-หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 7-11 มิ.ย.53

-หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล รุ่นที่ 9/2556 ระหวา่งวันที่ 27 พ.ค.-7 มิ.ย. 56 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005538