ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ประวัติทั่วไป

 

 นางสุขฤทัย  เกริกพัฒนะ  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  

 เลขที่ตำแหน่ง  49-2-06-2104-002   เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2511

 เชื้อชาติ    ไทย    สัญชาติ    ไทย    ศาสนา    พุทธ     หมู่โลหิต  โอ

 สถานที่เกิด  อำเภอแกลง

 ที่อยู่ปัจจุบัน  9/2  หมู่ที่ 6  ตำบลแกลง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง 
ประวัติครอบครัว

 บิดาชื่อ           :  นายกวงหลี  แซ่เต๋ง

 มารดาชื่อ         :  นางเอ่ง  แซ่เต๋ง

 คู่สมรสชื่อ        :  นายพิชิต  สุภาพ  

 จำนวนบุตรธิดา  :  1  คน

เริ่มรับราชการเมื่อ  3  ธันวาคม  2533  
วันเกษียณอายุ  7 พฤศจิกายน 2571
ประวัติการศึกษา

 ประถมศึกษาปีที่ 6  รร.บ้านสองสลึงตั้งตรงจิตร9  

 มัธยมศึกษาปีที่  3  รร.แกลง "วิทยสถาวร" 

 มัธยมศึกษาปีที่  6  รร.แกลง "วิทยสถาวร"

 ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น  วิทยาลัยพยาบาลและผดุงครรภ์ ราชบุรี

 ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ประวัติการดำรงตำแหน่ง

 8 พฤศจิกายน 2511 ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สังกัด สอ.บ้านห้วยทับมอญ

 27 ธันวาคม 2550   ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ 6 (ด้านการพยาบาล) สังกัด รพ.ระยอง

 1 ธันวาคม 2551    ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพ  สังกัด เทศบาลตำบลแกลงกะเฉด

 25 ธันวาคม 2557  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข สังกัด เทศบาลตำบลแกลกะเฉด

 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข สังกัด เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

 ข้อมูลอบรม - ดูงาน

-หลักสูตร การรักษาแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย (ก.ค. 2548)

-หลักสูตร ทักษะการใช้ภาษามือไทยระดับพื้นฐานแก่บุคลากรสาธารณสุข 4 พื้นที่ภาคกลาง (ก.ค. 2550)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ประกาศเกียติคุณ

และเหรียญเชิดชูเกียรติที่ได้รับ 

 จตุรถาภรณ์มงกุฏไทย  ปี 2540

 ติตาภรณ์มงกุฏไทย ปี 2542

 ติตาภรณ์ช้างเผือก  ปี 2546

 ประกาศเกียรติคุณชั้น 3  ปี 2552

 ทวิติรยาภรณ์ช้างเผือก  ปี 2560

 เหรียญจักพรรดิมาลา  ปี 2560

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006342