ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

>>ปี 2558-2561<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และตำแหน่ง คนงาน  (11 พ.ย. 63) 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ต.ค.63)
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพื่อดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (5 ส.ค. 63)
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (24 มิ.ย. 63) 
ประกาศนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเจตจำนงด้วยความสุจริต  (24 มิ.ย. 63) 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  (24 มิ.ย. 63)  
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการ พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (29 พ.ค. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (30 มี.ค.63)
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (25 มี.ค. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (1 มิ.ย. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (30 มี.ค.63)
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2563 
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    -  ธันวาคม  2561        -  มีนาคม  2562            - มิถุนายน 2562            -  กันยายน 2562

    -  มกราคม  2562        -  เมษายน  2562           - กรกฏาคม 2562          -  ตุลาคม  2562

    -  กุมภาพันธ์  2562      -  พฤษภาคม  2562        - สิงหาคม  2562          -  พฤศจิกายน 2562                                   

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (29 พ.ย. 62) รายชื่อสอบถามได้ที่กองคลัง  

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ก.ย. 62) 

    >> เอกสารแนะนำ            >>จดหมายข่าว           >>รายละเอียด

แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (15 ส.ค. 62) 
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ  ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร (6 มิ.ย. 62) 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา (6 มิ.ย. 62) 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นของพนักงาน (6 มิ.ย. 62) 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (6 มิ.ย.62)
ประกาศมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อว่าทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  (6 มิ.ย. 62) 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (6 มิ.ย.62) 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 มิ.ย. 62) 
มาตรการป้องกันการับสินบน (6 มิ.ย. 62) 
าตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (6 มิ.ย. 62) 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ (6 มิ.ย. 62) 
ประกาศกำหนดสมรรถนะ (Competency) เพื่อใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง (1 เม.ย 62)
ทำเนียบข้อมูลทางด้านศาสนาในตำบลเนินฆ้อ  ประจำปี 2562
ทะเบียนรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2562
ทำเนียบกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2562 
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004298