ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

>>ปี 2558-2563<<

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และตำแหน่ง คนงาน  (11 พ.ย. 63) 

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (15 ต.ค.63)
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปี 2563
รณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ประจำปี 2563
  ทะเบียนข้อมูลทางด้านศาสนาในพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2563
  ทะเบียนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2563
  ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2563
การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถ่ิน เพื่อดูแลผู้สุงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  (5 ส.ค. 63)
การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (24 มิ.ย. 63) 
ประกาศนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเจตจำนงด้วยความสุจริต  (24 มิ.ย. 63) 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  (24 มิ.ย. 63)  
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการ พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (29 พ.ค. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (30 มี.ค.63)
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (25 มี.ค. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายชื่อรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)และแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 (1 มิ.ย. 63) 
ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563 (30 มี.ค.63)
 การเตรียมตัวและปฏิบัติตนเมื่อเกิด อุทกภัย วาตภัย และโคลนถล่ม ประจำปี 2563
การป้องกัน - รับมือ พายุหมุนเขตร้อน ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2563 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2563
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    -  ธันวาคม  2561        -  มีนาคม  2562            - มิถุนายน 2562            -  กันยายน 2562

    -  มกราคม  2562        -  เมษายน  2562           - กรกฏาคม 2562          -  ตุลาคม  2562

    -  กุมภาพันธ์  2562      -  พฤษภาคม  2562        - สิงหาคม  2562          -  พฤศจิกายน 2562                                   

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (29 พ.ย. 62) รายชื่อสอบถามได้ที่กองคลัง  

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (1 ก.ย. 62) 

    >> เอกสารแนะนำ            >>จดหมายข่าว           >>รายละเอียด

แต่งตั้งพนักงานสำรวจ กำหนดระยะเวลาการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และพื้นที่การสำรวจในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (15 ส.ค. 62) 
ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาในเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ  ประจำปี 2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร (6 มิ.ย. 62) 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา (6 มิ.ย. 62) 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นของพนักงาน (6 มิ.ย. 62) 
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (6 มิ.ย.62)
ประกาศมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อว่าทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ  (6 มิ.ย. 62) 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (6 มิ.ย.62) 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 มิ.ย. 62) 
มาตรการป้องกันการับสินบน (6 มิ.ย. 62) 
าตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (6 มิ.ย. 62) 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ (6 มิ.ย. 62) 
ประกาศกำหนดสมรรถนะ (Competency) เพื่อใช้ประกอบการสรรหา แต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่ง (1 เม.ย 62)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง การดำเนินการมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน (27 มี.ค. 2562)
ทำเนียบข้อมูลทางด้านศาสนาในตำบลเนินฆ้อ  ประจำปี 2562
ทะเบียนรายชื่อปราชญ์ชาวบ้านตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2562
ทำเนียบกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลเนินฆ้อ ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2562 
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006720