ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบติดตามและประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (24 มิ.ย. 63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (24 มิ.ย.63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (24 มิ.ย. 63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ (24 มิ.ย. 63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน (24 มิ.ย.63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (24 มิ.ย. 63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  (24 มิ.ย.63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลตำบลเนินฆ้อว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
  (24 มิ.ย.63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม  (24 มิ.ย. 63)
ประกาศเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  (24 มิ.ย. 63)
ประกาศเจตจำนงด้วยความสุจริต  (24 มิ.ย. 63)
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการ พ.ศ.2563  (24 มิ.ย. 63) 
ประกาศกำหนดเวลาการมาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนให้กับพนักงานจ้าง (24 มิ.ย. 63)
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003987