ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ 
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อว่าทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 
มาตรการป้องกันการับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

 

  

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.015851