ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนทุจริต เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 2562
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินการ 2562
มาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2562
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2562
ประกาศมาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อว่าทุจริตและปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ 2562
มาตรการป้องกันการับสินบน 2562
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 2562

 

  

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005171