ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
แผนพัฒนท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 (18 ก.ย. 63)
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563 (9 เม.ย. 63)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (14 มิ.ย. 62)

  

แผนพัฒนท้องถิ่นสี่ปี
     >> แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 ปกแผน

 คำนำ

 สารบัญ 
 ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560)
 ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ

 ส่วนที่ 5 การติดตามประเมินผล

 ภาคผนวก

     >> ภาคผนวก ก  รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

     >> ภาคผนวก ข การประเมินคุณภาพของแผน

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006463