ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

>>แผนการจัดหาพัสดุ  >>แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง  

>>ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ  >>ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 

(ปี2557-2560) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและครื่องดื่มสำหรับเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 23 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องยนต์ตัดกิ่งไม้ ขนาดเล็ก ยี่ห้อ STIHL MS 180 รหัสครุภัณฑ์ 629-55-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดไม้หมายเลขครุภัณฑ์ 629 58 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ รหัสครุภัณฑ์ 497 62 0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ หมายเลขพัสดุ 001-53-0003 ทะเบียน นข 4173 ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฟาร์มแทร็กเตอร์(รถไถ)หมายเลขครุภัณฑ์ 007 53 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเสียงไร้สาย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าพร้อมเก็บขยะทั้งสองข้างทางบริเวณถนนสายเนินฆ้อ-ถนนกะเพรา หมู่ที่ 3,4,8,9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ประมาท ใช้รถใช้ถนน เคารพกฏจราจร รักชีวิต รักครอบครัว รักผู้ร่วมใช้ถนน พร้อมโครงไม้และติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานรักษ์แสม หมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบเสียงตามสาย หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 10 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น สำหรับทะเบียนรถ กฉ 6475 ระยอง รหัสครุภัณฑ์ 001 50 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ค้อนหงอน) จำนวน 6 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ขนาดบรรจุ 200 มิลิลลิตร รสจืด จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐใ) และ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน (30 ก.ย. 2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำมีประตูเปิดปิดเลียบคลองเนินทราย 1 หมู่ที่ 1 บ้านเนินทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.พ.64)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรึตเสริมเหล็ก สายเนินทราย-เนินข้าวต้ม หมู่ที่ 1,6 บ้านเนินทราย-เนินข้าวต้ม ตำบลเนินฆ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e--bidding) (17 ก.พ.64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทราย-เนินข้าวต้ม หมู่ที่ 1,6 บ้านเนินทราย-เนินข้าวต้ม
(26 ม.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล และวางท่อระบายน้ำมีประตูเปิดปิดเลียบคลองเนินทราย 1 หมู่ที่ 1 (26 ม.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองแพงพวย-จำรุง หมู่ 7 บ้านจำรุงด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (2 ธ.ค. 63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายนํ้า ซอยส่องแสงพัฒนา 4 หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ตุลาคม 63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หนองอพงพวย-จำรุง หมู่ที่ 5 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ตุลาคม 63)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการก่อสร้างถนน คสล.เนินข้าวต้ม 6 หมู่ที่ 6 ต.เนินฆ้อ อ.แกลงจ.ระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (30 ตุลาคม 63) 

จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ประมง และอุปโภค บริโภค โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป (15 มี.ค. 62) 

 

โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝา ถนนสายบ้านไร่-แหลมสน หมู่ที่ 4,9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มี.ค. 62) 
   โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเนินข้าวต้ม 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (7 มี.ค. 62) 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเนินฆ้อ-ถนนกะเพรา หมู่ 3,4,8,9 (10 กย 61) 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล (4 กย 61)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝา ซอยต้นไทร หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ก.ค.61) 
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตซอล โดยก่อสร้างไฟแสงสว่างและปรับภูมิทัศน์ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ (4 กค.61) 

ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาและวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายเนินทราย-เนินฆ้อหมู่ที่ 2 ตำบลเนินฆ้อ (4 กค. 61) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding) (1 ก.พ. 61) 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด ๑-ซอยร่วมใจพัฒนา ม.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ.61)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004837