ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาาน

 

  คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
  คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
  คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานคลัง (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005704