ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

ราคากลางงานก่อสร้าง
 
ราคากลางโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานาเทศบาล หมู่ 3 (27 มี.ค.61)
ราคากลางโครงการขยายสะพานท่อลอดเหลี่ยมท่าตาแผน หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ (20 มี.ค.61) 
ราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ที่ ๙,๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 กพ 61)
ราคากลางงโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด ๑-ซอยร่วมใจพัฒนา ม.๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1 ก.พ.61)

ราคาโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (8 ส.ค. 60)  >>ม. 4      >> ม.6 

 ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ตำบลเนินฆ้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) ครั้งที่ 2 (8 สค 60)
ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสองข้างถนน อบจ.รย.0218 หมู่ 5 ต.เนินฆ้อ (19 ก.ค.60)
ราคากลางโครงการต่อเติมศูนย์ถ่ายทอดของเทศบาล หมู่ 3 (20เม.ย.60)
ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์สาธิตเพื่อการผลิตตำบลเนินฆ้อ (20เม.ย.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้าง ต่อเติมอาคารที่ทำการอปพร. สตรี หมู่ 3 (20เม.ย.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะเทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ต.เนินฆ้อ (20เม.ย.60)
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายเนินทราย-หนองแพงพวย (งานเซอร์เฟสทรีตเมนต์สองชั้น) หมู่ 1,5 (7มี.ค.60)
ราคากลางโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเนินฆ้อ โดยติดตั้งป้ายบอกสถานที่ท่องเที่ยวในตำบล(7มี.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายซอยร่วมใจพัฒนา3 หมู่ 9 ต.เนินฆ้อ (7 มี.ค.60)
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเนินฆ้อ3 หมู่ 3 ต.เนินฆ้อ (7 มี.ค.60)
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปา ตำบลเนินฆ้อ หมู่ 1,2 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (28 ธค 59) 
ราคากลางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ 2 (28 ธค 59) 
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายเนินฆ้อ-เนินทรายหมู่ที่ 1  ตำบลเนินฆ้อ [9 พ.ย. 59]

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายเนินฆ้อ-สายถนนกะเพรา หมู่ที่ 3,4 ตำบลเนินฆ้อ [9 พ.ย. 59] 

ราคากลางซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้บแค็บ  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  จำนวน 1 คัน [9 ส.ค.59] 

ราคากลางซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  แบบกระบะเทท้าย  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี  จำนวน 1 คัน [9 ส.ค.59] 

ราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมและบำรุงรักษาอาคาร(ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลหน้าเทศบาล หมู่ 3) ครั้งที่ 2  [22 มี.ค. 59]

ราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมและบำรุงรักษาอาคาร(ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลหน้าเทศบาล หมู่ 3) [24 ก.พ.59] 

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยเนินข้าวต้ม4 หมู่ 6 [24 ก.พ.59]

ราคากลางโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการวัยใสรักสะอาด ประจำปี 2558 [14 ก.ย. 58] 

     >> ราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางถนนทุกสายภายในหมู่บ้าน หมู่ 2

     >> ราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ 4          

     >> ราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสองข้างทางทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ 5         

     >> ราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ 6         

     >> ราคากลางโครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์รองอ่างเก็บน้ำบ้านจำรุง  หมู่ 7        

     >> ราคากลางโครงการปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ถนนทุกสายในหมู่บ้าน หมู่ 8

ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์และโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน [11 ก.ย. 58] 

      >> ปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์        >> ปรับปรุงอาคารสำนักงาน  

ราคากลางโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการวัยใสรักสะอาด ประจำปี 2558 [4 ก.ย.58] 

      >> ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านเนินทราย  หมู่ 1

      >> ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดชุมชนบ้านเนินฆ้อ  หมู่ 3

      >> ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ 4

      >> ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ 5

      >> ราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน  หมู่ 6

ราคากลางโครงการก่อสร้างตลาดนัดเศรษฐกิจชุมชน (ร้านค้าชุมชน) ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (19 ส.ค. 58) 

    >> งานก่อสร้างร้านค้าชุมชน     >> งานวางท่อ       >> งานก่อสร้างห้องน้ำ  

ราคากลางโครงการตามมติสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ครั้งที่ 2 [7 ส.ค.58] 

ราคากลางโครงการจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง  [20 ก.ค. 58]                  

ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์  จำนวน  5  รายการ  [5 ก.ค. 58]
ราคากลางโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน  (24 มิ.ย. 58) 
ราคากลางโครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมเทลเลอร์ลากจูง [15 มิ.ย. 58]
ราคากลางโคงการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ(ขนย้ายดินสระจำรุง) หมู่ 7 บ้านจำรุง [15 มิ.ย. 58]
ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 [11 พ.ค. 58]
ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยส่องแสงพัฒนา1 พร้อมท่อลอด ถนนสายบ้านไร่-แหลมสน หมู่ 4,9 [11 พ.ค. 58]
ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ [22 เม.ย. 58]

ราคากลางโครงการตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 [8 เม.ย. 58]

  >> โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรุ่งเรือง หมู่ 8      >> โครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.5

ราคากลางโครงการตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 [8 เม.ย. 58]

  >> รางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝา หมู่ 2                    >> รางระบายน้ำสายหน้าวัดถนนกะเพรา หมู่ 4   

ราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 3 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [2 เม.ย. 58]
ราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาล(คลองสวยน้ำใส) หมู่ 1,3,6 ตำบลเนินฆ้อ (ครั้งที่ 2) [27 มี.ค. 58]
ราคากลางโครงการพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาล(คลองสวยน้ำใส) หมู่ 1,3,6 ตำบลเนินฆ้อ [24 ก.พ. 58]
ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล(ปรับปรุงศาลาท่าตาโบ๊ยและสะพานรักแสม) หมู่ 2
ราคากลางโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ [17 ก.พ. 58]
ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำผิวดิน  ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 5 บ้านหนองแพวพวย [23 ธ.ค. 57]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ 1,2,3,5,6 ตำบลเนินฆ้อ  (11 พ.ย.57)
ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 บ้านเนินทราย โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Acution) [5 พ.ย. 57]
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเนินฆ้อ-บ้านถนนกะเพรา หมู่ 3,4,8,9 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [5 พ.ย. 57]
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. และสะพาน คสล. เพื่อเชื่อมทางบริเวณทางเข้าสนามกีฬากลาง หมู่ 3 [3 ต.ค. 57]
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005525