ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้239
  • เมื่อวาน693
  • เดือนนี้6,849
  • ปีนี้6,849
  • ทั้งหมด787,949

 

 

               ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. 2557 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น  เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ให้มีความเหมาะสม เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น  

               กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้ดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 และตามตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ จะสนับสนุนหรือส่งเสริมค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่คณะกรรมการอนุมัติ ให้แก่ สถานบริการ หน่วยบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น กลุ่มหรือองค์กรประชาชน นั้น

               เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่ขอรับงบประมาณดำเนินการตามระเบียบกองทุนฯ วัตถุประสงค์ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ จึงได้จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินฆ้อขึ้น โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

            >> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

            >> คำสั่งคณะอนุกรรมการดำเนินงานในระดับพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ

           >>  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน/โครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

            >>  ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ

                  เรื่อง  การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.063428