ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

           ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวสนับสนนุให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีศูนย์รวมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่มีการบริหารจัดการโดยชุมชนในรูปแบบของศุูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ลักษณะบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม และเพื่อสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวที่นำไปสู่ความเข็มแข็งในการบริหารและแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

          เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้แต่งตั้งคณะทำงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเนินฆ้อ  เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานดังนี้

          >> คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลเนินฆ้อ <<                                               

 

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข็มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 

      เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ได้จัดทำโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข็มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยกำหนดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม - สิงหาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ คุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะเป็นรากฐานดำรงชีวิตในสังคมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว ชุมชน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการจำนวน 5 ครั้ง ดังต่อไปนี้

 

>> กิจกรรมครั้งที่ 1 วันที่อาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 ณ วัดถนนกะเพรา

    (พิธีเปิดโครงการ พร้อมฟังบรรยายธรรมในหัวข้อหลักธรรมเพื่อความสุขของครอบครัว)

   
         
   

 

>> กิจกรรมครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (ทำขนมบัวลอยเลี้ยงผู้สูงอายุสำหรับกิจกรรมในโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558)

   
         
   

 

>> กิจกรรมครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (ฐานกิจกรรมวิธีการกราบไหว้ของชาวพุทธ, รับฟังการบรรยายธรรมเรื่องการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของสังคม  และวิถีชีวิตของชาวพุทธกับเทคโนโลยีสมัยใหม่

   
         
   

 

>> กิจกรรมครั้งที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2558 (กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาภายในวัดในเขตพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ

         
           
   

 

>>กิจกรรมครั้งที่ 5 ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ณ ธารระรินรีสอร์ท โฮมสเตย์ อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 

         
         
   
   
         
   
         
   
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004722