ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

  

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557-2562

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝา ถนนสายร่วมประสาน หมู่ 9 (12 ธค 62)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการขยายถนนคสล.บริเวณแยกต้นมะม่วงป่า หมู่ 5 (11 ธค. 62)

ประกาศผู้ชนะการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเนินฆ้อ 3/7 หมู่ 3 (11 ธค 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเลียบคลอง1 หมู่ 1 (6 ธค 62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายผิวลูกรังหินคลุกซอยข้างศาลา หมู่ 9 (29 พย62)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ขสร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

     - ไตรมาส 1 (ตุลาคม61)    (พฤศจิกายน61)    (ธันวาคม61)

    - ไตรมาส 2 (มกราคม62)    (กุมภาพันธ์62)     (มีนาคม62)

    - ไตรมาส 3 (เมษายน62)    (พฤษภาคม62)    (มิถุนายน62)

    - ไตรมาส 4 (กรกฏาคม62)  (สิงหาคม62)       (กันยายน62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการศึกษาออกแบบระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการเกษตร ประมงและอุปโภคบริโภคตำบลเนินฆ้อ (23กค62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลเนินฆ้อ (24 เม.ย.62)

ประกาผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและฝา ถนนสายบ้านไร่-แหลมสน หมู่ 4,9 (20 มี.ค.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยเนินข้าวต้ม 1 หมู่ 6 (20 มี.ค.62)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจำรุง หมู่ 7 (24 ธ.ค.61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล หมู่ 2 (11 ก.ย. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินข้าวต้ม1 หมู่ 6 (20 มี.ค.61)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

     - ไตรมาส 1  (ตุลาคม60)    (พฤศจิกายน60)   (ธันวาคม60)

     - ไตรมาส 2  (มกราคม61)    (กุมภาพันธ์61)    (มีนาคม61)

     - ไตรมาส 3  (เมษายน61)    (พฤษภาคม61)    (มิถุนายน61)

     - ไตรมาส 4  (กรกฏาคม61)   (สิงหาคม61)      (กันยายน61)

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนราดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเนินฆ้อ-ถนนกะเพรา หมู่ 3,4,8,9 (1 ตค 61)
 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล (13 กย 61)
 โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมฝา ซอยต้นไทร ม.4 (24 กค 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินข้าวต้ม1 ม.6 (10 เม.ย.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสุข ม.5 (10 เม.ย.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยร่มไทร ม.2 (8 เม.ย. 61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 3 (30 มี.ค.61)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล หมู่ 3 (27 มี.ค. 61) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขยายสะพานท่อลอดเหลี่ยมท่าตาแผน ม.3 (23 มี.ค.61) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด หมู่ที่ 9,4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ซอยหน้าวัด1-ซอยร่วมใจพัฒนา หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ก.พ. 61
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน หมู่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินฆ้อ-เนินทราย หมู่ที่ 1 ตำบลเนินฆ้อ ประจำปีงบประมาณ 2560 
ประกาศรายชื่อผู้ซื้อ ผู้ยื่น ผู้ชนะ ตามโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 3,4 ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถยนต์ บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้บแค็บ [26 สค 59]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ลอ แบบกระบะเททาย [26 สค 59]

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา โครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านไร่-แหลมสน หมู่ 9 [7 ก.ค. 59]

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยเนินข้าวต้ม4 ม.6 [10 มี.ค.59]

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

     >> ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2558)

     >> ไตรมาสที่ 2  (มกราคม - มีนาคม 2559)

     >> ไตรมาสที่ 3  (เมษายน - มิถุนายน 2559)

     >> ไตรมาสที่ 4  (กรกฏาคม - กันยายน 2559)

 

 

 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

      >> ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม - ธันวาคม 2557)

      >> ไตรมาสที่  2  (มกราคม - มีนาคม 2558)

      >> ไตรมาสที่  3  (เมษายน - มิถุนายน 2558)

      >> ไตรมาสที่  4  (กรกฏาคม - กันยายน 2558)

 สรุปผลการสอบราคาจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

 

 

 

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    >> ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2556)

     >> ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2557)

     >> ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2557)

     >> ไตรมาสที่ 4 (กรกฏาคม - กันยายน 2557)

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005169