ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
นักท่องเที่ยวต้องการค้างคืนนอนในรูปแบบโฮมสเตล์ก็สามารถทำได้นะ ครับ โดยติดต่อได้ที่ บ้านจำรุง หมู่ที่ 7 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร. 087-8178030 (คุณชาติชาย เหลืองเจริญ ประธานสภาองค์กรชุมชน) , 087-1437576 (คุณสำเริง ดีนาน ประธานศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติบ้านจำรุง) อีเมล์ : chartchai04@gmail.com (คุณชาติชาย เหลืองเจริญ) jumrung.rayong@gmail.com 

ผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธานพิธีปล่อยสัตว์น้ำและปลูกป่าชายเลน เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ณ ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

พร้อมกันนี้มีพิธีเปิด โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน ขยายผลสู่ปวงชนชาวไทย ณ คลองเนินฆ้อ (ท่าเจริญผล) ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง

วัตถุประสงค์หลักของ โครงการนี้คือ การจัดทำห้องเรียนศึกษาธรรมชาติ การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนด้วยการปลูกป่า ปลูกเสริมป่า ปรับปรุงสภาพป่าชายเลน รวมทั้งการส่งเสริมพัฒนาอาชีพประมงชายฝั่งทะเล โครงการนี้เป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

 

 

 ป่าชายเลนมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมของพืช สัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หลายรูปแบบ คือ

ด้านป่าไม้

ไม้ ในป่าชายเลนนำมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กันได้หลายรูปแบบ เช่นทำฝืนและถ่านซึ่งในแต่ละปีไม้ป่าชายเลนที่ตัดออกมา เช่น ไม้โกงกาง ไม้ถั่ว ไม้โปรง ประมาณ 80% จะนำมาทำถ่านโดยเฉพาะไม้โกงกาง จะทำถ่านได้คุณภาพดีที่สุด, ทำไม้เสาเข็มและ ไม้ค้ำยัน เช่นตาตุ่ม โกงกาง แทนนิน, เปลือกไม้หลายชนิด นำมาสกัดจะได้แทนนิน ใช้ทำหมึก ทำสี ทำกาว ฟอกหนัง

ด้านประมง

เป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์น้ำ พวกเศษไม้ใบไม้และส่วนต่างๆ ของไม้ที่ร่วงหล่นจะถูกย่อยสลายเป็นโปรตีน สำหรับพวกหอย ปู และหนอนปล้อง ซึ่งจะเป็นอาหารของสัตว์น้ำที่ใหญ่กว่าต่อไป เป็นที่อยู่อาศัยและที่อนุบาลสัตว์น้ำในระยะตัวอ่อนกุ้งและปลา ที่สำคัญทางเศรษฐกิจได้อาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อน เช่น กุ้งกุลาดำ ปลากะพงขาว และปลาอื่นๆ

ด้านอื่น ๆ

เป็นแหล้ง สำหรับลดความรุนแรงของคลื่น ป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็วของลม พายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ ฝั่งมิให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของชาว บ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณใกล้เคียง ช่วยเพิ่มพื้นที่ ตามชายฝั่ง เพราะระบบรากของไม้ป่าชายเลนจะช่วยในการทับถมของเลนโคลน ทำให้เกิดดินเลนงอกใหม่อยู่เสมอ ช่วยกรองของเสืยที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม มิให้ไหลลงสู่ทะเล สร้างความเสียหายแก่สัตว์น้ำและระบบนิเวศในบริเวณชายฝั่งได้
 
 
 
ที่มาจาก http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=moonwatcher&date=17-04-2012&group=7&gblog=100
-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.017781