ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้224
  • เมื่อวาน382
  • เดือนนี้7,951
  • ปีนี้100,273
  • ทั้งหมด760,889

 

 

>>แผนการจัดหาพัสดุ  >>แผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง  

>>ผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ  >>ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

  

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินทราย-เนินข้าวต้ม หมู่ที่ 1,6 บ้านเนินทราย-เนินข้าวต้ม (26 ม.ค. 64)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล และวางท่อระบายน้ำมีประตูเปิดปิดเลียบคลองเนินทราย 1 หมู่ที่ 1 (26 ม.ค. 64)
สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (8 ส.ค. 60) 

โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ตำบลเนินฆ้อ หมู่ที่ 1,2 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ( e-Auction ) ครั้งที่ 2 (8 สค 60)

ครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (9 พ.ค. 60)

โครงการปรับปรุงระบบท่อเมนต์ประปาหมู่บ้าน ตำบลเนินฆ้อ หมู่ที่ 1,2 (โดยวิธีการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Aution) (28 ธค 59) 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ลุ่มน้ำป่าชายเลนคลองท่าตาโบ๊ย หมู่ 2 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง (28 ธค 59) 
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายเนินฆ้อ-เนินทรายหมู่ที่ 1  ตำบลเนินฆ้อ [9 พ.ย. 59]

โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)สายเนินฆ้อ-สายถนนกะเพรา หมู่ที่ 3,4 ตำบลเนินฆ้อ [9 พ.ย. 59] 

สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้บแค็บ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  จำนวน  1 คัน [9 ส.ค.59]

สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ  แบบกระบะเทท้าย  ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี  จำนวน 1 คัน [9 ส.ค.59] 

สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายบ้านไร่-แหลมสน ช่วงหมู่ที่ 9 ตำบลเนินฆ้อ [21 มิ.ย. 59] 

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมและบำรุงรักษาอาคาร(ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลหน้าเทศบาล หมู่ 3) ครั้งที่ 2 [22 มีนาคม 2559] 

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมและบำรุงรักษาอาคาร(ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลหน้าเทศบาล หมู่3) [24 ก.พ.59]

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยเนินข้าวต้ม4 หมู่ 6 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง [24 ก.พ.59]

สอบราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวัน ประจำปี 2559 ในภาคเรียนที่ 2/2558 และภาคเรียนที่ 1/2559 ของศพด.ต.เนินฆ้อ [12 ต.ค. 58]  

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการวัยใสรักสะอาด ประจำปี 2558 [14 ก.ย. 58] 

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ของเทศบาลและโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล [11 ก.ย. 58] 

สอบราคาจ้างโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการวัยใสรักสะอาด ประจำปี 2558 [4 ก.ย. 58] 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน (ร้านค้าชุมชน) ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง [19 ส.ค. 58] 

สอบราคาจ้างโครงการตามมติสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ครั้งที่ 2 [7 ส.ค.58] 

สอบราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง [20 ก.ค. 58] 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ (15 ก.ค. 58)  
สอบราคาโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ น่ารู้ น่าเรียน  (24 มิ.ย. 58) 

สอบราคาโครงการซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมเทลเลอร์ลากจูง  (15 มิ.ย. 58) 
สอบราคาโครงการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ (ขนย้ายดินสระจำรุง) หมู่ 7 บ้านจำรุง (15 มิ.ย. 58) 
สอบราคาโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 (11 พ.ค. 58)

สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยส่องแสงพัฒนา1 พร้อมท่อลอด ถนนสายบ้านไร่-แหลมสนหมู่ 4,9 (11 พ.ค. 58)

สอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (22 เม.ย. 58)
สอบราคาโครงการตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (8 เม.ย. 58) (รางระบายน้ำ)
สอบราคาโครงการตามมติสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (8 เม.ย. 58) (ถนน)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ ด้วยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (2 เม.ย. 58)
สอบราคาโครงการพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (คลองสวยน้ำใส) หมู่ 1,3,6 ตำบลเนินฆ้อ       อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ครั้งที่ 2) (27 มี.ค. 58)
สอบราคาโครงการพัฒนาปรับปรุงทางระบายน้ำสาธารณะในพื้นที่เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (คลองสวยน้ำใส) หมู่ 1,3,6 ตำบลเนินฆ้อ       อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (24 ก.พ. 58)
สอบราคาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในตำบล(ปรับปรุงศาลาท่าตาโบ๊ยและสะพานรักษ์แสม) หมู่ 2
สอบราคาโครงการจัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ (17 ก.พ. 58)
สอบราคาโครงการก่อสร้างโรงกรองน้ำผิวดิน ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ 5 บ้านหนองแพงพวย ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัด     ระยอง (23 ธ.ค. 57)
สอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (17 พ.ย. 57)
ประกวดราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ 2 บ้านเนินทราย โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Acution) (5 พ.ย. 57)
ประกวดราคาโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเนินฆ้อ-บ้านถนนกะเพรา หมู่ 3,4,8,9 ตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีการประมูลจ้างด้วยระบบ       อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (5 พ.ย. 57)
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. และสะพาน คสล. เพื่อเชื่อมทางบริเวณทางเข้าสนามกีฬากลาง หมู่ 3 (7 ต.ค. 57)
สอบราคาจ้างปรับปรุงปากทางถนนสายเนินฆ้อ-เนินทราย หมู่ 3

สอบราคาจ้างโครงการถมดินป้องกันดินถล่มบริเวณที่ตั้งประปา หมู่ 5

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเนินข้าวต้ม หมู่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.045252