ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

  

กระบวนการลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน 

 

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ประจำปี 2563

    - ภาคผนวก ก       - ภาคผนวก ข

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ประจำปี 2562

     - ภาคผนวก ก       - ภาคผนวก ข

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ประจำปี 2561

     - ภาคผนวก ก       - ภาคผนวก ข    

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ประจำปี 2560

     - ภาคผนวก ก   - ภาคผนวก ข     - ภาคผนวก ข (เพิ่มเติม)

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ประจำปี 2559

     - ภาคผนวก ก   - ภาคผนวก ข      - ภาคผนวก ข (เพิ่มเติม)    

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ประจำปี 2558

    - ภาคผนวก ก      - ภาคผนวก ข    - ภาคผนวก ข (เพิ่มเติม)

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประจำปี 2558 (กรณีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

  แผนผังขั้นตอนการให้บริการประชาชน

  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับลดขั้นตอนการบริการประชาชน

  ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกระจายอำนาจการตัดสินใจ

  คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อให้ปฏิบัติราชการแทน

    -  บัญชีมอบอำนาจ

  คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้แแก่รองนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาล

  ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

  ประกาศลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน  ประจำปี 2557

      -  ภาคผนวก ก      -  ภาคผนวก ข      -  ภาคผนวก ข (เพิ่มเติม)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แผนผัง ขั้นตอน และวิธีปฏิบติการให้บริกาประชาชน

      -  แผนผัง ขั้นตอน สำนักปลัดเทศบาล

      -  แผนผัง ขั้นตอน กองคลัง

      -  แผนผัง ขั้นตอน กองช่าง

      -  แผนผัง ขั้นตอน กองการศึกษา

      -  แผนผัง ขั้นตอน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  งานทะเบียนราษฏร

      - การแจ้งการตาย

      - การแจ้งการย้ายออก

      - การแจ้งการย้ายเข้า

      - การขอหมายเลขประจำบ้าน

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005458