ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
  • วันนี้112
  • เมื่อวาน324
  • เดือนนี้6,723
  • ปีนี้37,110
  • ทั้งหมด697,726

 

>>ปี 2558-2561<<

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  (29 พย 61)   

รายงานยอดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจคงเหลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (12 ต.ค.61)

ายงานยอดการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12 ต.ค.61)

การประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ข้อมูล ปี 2560 (30 ก.ย.61)

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 (21 ส.ค. 61)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18 ม.ค. 61)

ทำเนียบคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ประจำปี 2561 (10 มค. 61)

ทะเบียนรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2561 (10 มค 61)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ครั้งที่ 3 (18 ธ.ค. 60)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ครั้งที่ 2 (21 พ.ย. 60) 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนสวน (31 ต.ค. 60) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (30 ต.ค. 60)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน  6  อัตรา (2 ต.ค. 60) 

    >> ประกาศรับสมัคร         >>ใบสมัคร         >>หนังสือรับรองความประพฤติ

ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560 (1 ก.ย. 60)

ประกาศนโยบายการพัฒนาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (28 มี.ค.60)

ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2560 [28 มี.ค. 60]

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงาน "รักษ์แสม ที่เนินฆ้อ" ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2560

ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ทะเบียนรายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปี 2560 (4 มค 60)

ทำเนียบคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม  ประจำปี 2560 (4 มค 60) 

ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (4 ม.ค. 60)

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น สภาท้องถิ่น พ.ศ.2560 (30 ธค. 59)

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร  พ.ศ.2560 (30 ธค 59)

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (30 ธค. 59)

ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม (30 ธค 60)

ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต (30 ธค. 59)

ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (30 ธค. 59)

รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 

    >>คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง        >>ข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2559 ของศพด.ทต.เนินฆ้อ [30 ก.ย. 59]

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (19 ก.ย. 60)

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลเนินฆ้อ

ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท.) ประจำปี 2559 (1 ส.ค. 59)

ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี พ.ศ.2559-2561 ของทต.เนินฆ้อ [30 เม.ย.59]
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2559-2563 ของทต.เนินฆ้อ [30 เม.ย.59]
ประกาศสงกรานต์ ปี พุทธศักราช 2559 (วันที่ 13 เมษายน 2559)
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2559 ของศพด.ทต.เนินฆ้อ [24 มี.ค. 59]
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2559-2563 ของศพด.ทต.เนินฆ้อ [24 มี.ค.59]
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาสามปี พ.ศ.2559-2561 ของศพด.ทต.เนินฆ้อ [24 มี.ค. 59]
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2559 [15 มี.ค. 59]
ข่าวประชาสัมพันธ์ปราชญ์ชาวบ้านตำบลเนินฆ้อ ประจำปี  2559  (3 กพ 59)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข็มแข็ง (พาลูกจูงหลานเข้าวัด) ประจำปี 2559 
ประวัติประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2559
ทำเนียบคณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2558 โดยร่วมกันปั่นเพื่อพ่อพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนสวนยาง ทั้งเจ้าของสวนยางและคนกรีดยาง ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-14.00 น. ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (วันเดียวเท่านั้น) หากไม่สามารถมาขึ้นทะเบียนได้ที่เทศบาลสามารถขึ้นทะเบียนได้ที่สนง.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอแกลง รายละเอียดตามเอกสาร pdf 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกาายน 2558  
ประวัติประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการร้องเรียนร้องทุกข์ของกองคลัง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 (12 ต.ค.58)
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นครอบครัวพระมหาชนก ประจำปี 2558 สำหรับครอบครัวที่ยังไม่เข้าร่วมหรือไม่ผ่านเกณฑ์การเป็นครอบครัวพระมหาชนก สามารถสมัครได้ที่ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 1-9 และศูนย์พระมหาชนกเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. 
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของท่านตามโครงการวัยใสรักความสะอาด ประจำเดือนสิงหาคม  [8 ส.ค.58]
ประสัมพันธ์คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ประจำปี 2558 (20 ก.ค.58)
  ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  "BIKE FOR MOM"  ปั่นเพื่อแม่ 16 สิงหาคม 2558  [16 ก.ค. 58] 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เราช่วยกันลดปริมาณขยะได้โดยวิธี 3R"  {3 ก.ค. 58}
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของท่านตามโครงการวัยใสรักความสะอาด ประจำเดือนกรกฏาคม  [4 ก.ค. 58]
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของท่านตามโครงการวัยใสรักความสะอาด ประจำเดือนพฤษภาคม  [9 พ.ค. 58]
 ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของท่านตามโครงการวัยใสรักความสะอาด ประจำเดือนเมษายน [11 เม.ย. 58]
ประกาศสงกรานต์  ประจำปี 2558 [13 เม.ย. 58]  
ขอเชิญร่วมโครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ของท้องถิ่น ประจำปี 2558  [10 เม.ย.58]
ข่าวประชาสัมพันธ์การเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง ประจำปี 2558 [10 มี.ค. 58]
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของท่านตามโครงการวัยใสรักความสะอาด ประจำเดือนมีนาคม [7 มี.ค. 58]
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของท่านตามโครงการวัยใสรักความสะอาด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [7 ก.พ 58]
ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่บ้านร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านของท่านตามโครงการวัยใสรักความสะอาด ประจำเดือนมกราคม[3 ม.ค. 58]

 

 

 

 

 

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.044356