นายกฤษณะ ราษฎร์รักษา
กำนันตำบลเนินฆ้อ
นายยุทธพงศ์ ดวงแก้ว
สารวัตรกำนันตำบลเนินฆ้อ
นายสนทนา สันรัตน์
สารวัตรกำนันตำบลเนินฆ้อ
นายเจริญ บำรุง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายมานพ คุ้มหอม
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นายมานพ บำรุง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1
นางสาวเอมิกา บุญส่ง
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นางสาวดารณี แววดี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นางสาวรัชนีวรรณ มั่งคั่ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2
นางประภัสศรี เจริญรื่น
ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ 3
น.ส.ทรรศนีย์ วิทยานุกรณ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นายธีรสิทธิ์ วงศ์รักษ์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3
นางจำนงค์ ชาญเชี่ยว
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
น.ส.ทิพวรรณ สมคะเน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
นายปัญญา สมคะเน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4
นายกฤษณะ ราษฏร์รักษา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นายณรงค์ สุดสงวน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นางพิมพ์พา ปลื้มจิตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5
นายสุวัฒน์ชัย รื่นรมย์
ใหญ่บ้าน หมู่ 6
น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ มัญชุนากร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นายปวิชญา ทองก้อน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6
นายจิรวัฒน์ คล่องใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายธีรพงศ์ แม่นหมาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายพิษณุ สุทธิสถิตย์
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7
นายกำจัด ผุดผ่องใส
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นางอัญชัญ ชื่นตา
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายสมโภชน์ อายุยืน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8
นายนิยม งามสม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นางสาวทัศวรรณ ปลื้มผล
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
นายไพบูลย์ ยืนยง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610