นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 083-3592565
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร.
(ว่าง)
นักวิชาการสุขาภิบาล
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศศิภา เพ่งพิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610