นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 081-6317758
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นายภาณุพงศ์ พงศ์วาทิต
นักวิชาการศึกษา
นางสาวมาลินี ภคกุล
เจ้าพนักงานธุรการ
นางจันทร์เพ็ญ กล้าหาญ
ครู
นางสุนีย์ อ้วนตรงต้น
ครู
นางสาวมนพร งามสม
คนงาน
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610