นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-3592565
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร.
นางธัญญาภรณ์ มีสมาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายธเนศ ปะสิ่งชอบ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(รถกระเช้าไฟฟ้า)
นายเกรียงศักดิ์ ศรีตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถฟาร์มแทรกเตอร์)
นายสุชาติ ภักดีคำ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพัชรกฤต ฤทธิ์มหา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายมณเทียร งามเสงี่ยม
คนงาน
นายรัชชัย มั่งคั่ง
คนงาน
นางสาวเมธินี ไชยะโคตร์
คนงาน
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610