นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-3592565
นายสุนัย ปุสธรรม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทร.091-5692951
นางธัญญาภรณ์ มีสมาน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายธเนศ ปะสิ่งชอบ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
(รถกระเช้าไฟฟ้า)
นายเกรียงศักดิ์ ศรีตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถฟาร์มแทรกเตอร์)
นายกัณตพงศ์ กรอนโคกกรวด
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(รถแบ็คโฮเล็ก)
นายสุชาติ ภักดีคำ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(ว่าง)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายมณเทียร งามเสงี่ยม
คนงาน
นายรัชชัย มั่งคั่ง
คนงาน
นางสาวเมธินี ไชยะโคตร์
คนงาน
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610