นางสาวปาริชาติ ภคกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 065-3923936
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร.
นางพิศดู วงษ์อยู่
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร. 087-8303081
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ว่าง)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายพชร สมัครสมาน
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจารุณี หมั่นการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวกัณภา คิดหมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชลธิชา จุติชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนลพรรณ สมคะเน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวปัทมวรรณ วงศ์รักษ์
คนงาน
นางสาวดวงใจ มุกดาสนิท
คนงาน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610