นางสาวปาริชาติ ภคกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 065-3923936
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร.
นางพิศดู วงษ์อยู่
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
โทร. 087-8303081
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายพชร สมัครสมาน
เจ้าพนักงานธุรการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชลธิชา จุติชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณัฐธิดา งามสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนลพรรณ สมคะเน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัณภา คิดหมาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวดวงใจ มุกดาสนิท
คนงาน
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610