นายอรรถวุฒิ สมนึก
ปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. 090-9706961
นายธีระพันธ์ สุขสว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. 085-0861184
นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-6317758
นางสาวภัทราวดี นะวะนิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 084-7844914
(ว่าง)
นักจัดการงานทั่วไป
นายกฤษฎา ภิบาลญาติ
นักทรัพยากรบุคคล
น.ส.ศิริขวัญ จันทะวงษ์ศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ว่าง)
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวชลธิชา งามสม
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายดิศรณ์ งามสม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.กนกจันทร์ เกษนอก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.ปาริชาติ ขันแข่ง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายพิจิตร์ บุญกอง
พนักงานดับเพลิง
นายผดุงศักดิ์ รื่นรมย์
พนักงานดับเพลิง
นายสาโรจน์ ปะสิ่งชอบ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางปริศนา เย็นฉ่ำ
คนงาน
นายสมร สมบรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายปรีดา แววดี
พนักงานขับรถยนต์
นายประคอง อุดมเจริญ
ยาม
นางสมบัติ เจริญรื่น
คนงาน
นางสาวศนินันท์ คมขำ
คนงาน
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610