นายธีระพันธ์ สุขสว่าง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. 085-0861184
นายธีระพันธ์ สุขสว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. 085-0861184
นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-6317758
นางสาวภัทราวดี นะวะนิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร. 084-7844914
นางสาวรวิสรา ป้องกัน
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายกฤษฎา ภิบาลญาติ
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนัทธมน จูจ้อย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
นางสาวฐิติรัตน์ รัตนสมบัติ
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธุวานนท์ สาทา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวชลธิชา งามสม
เจ้าพนักงานทะเบียน
นายดิศรณ์ งามสม
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
น.ส.กนกจันทร์ เกษนอก
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
น.ส.ปาริชาติ ขันแข่ง
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
นายพิจิตร์ บุญกอง
พนักงานดับเพลิง
นายผดุงศักดิ์ รื่นรมย์
พนักงานดับเพลิง
นายสาโรจน์ ปะสิ่งชอบ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
นางปริศนา เย็นฉ่ำ
คนงาน
นายสมร สมบรรณ์
พนักงานขับรถยนต์
นายปรีดา แววดี
พนักงานขับรถยนต์
นายประคอง อุดมเจริญ
ยาม
นายกัณตพงศ์ กรอนโคกกรวด
คนงาน
นางสาวศนินันท์ คมขำ
คนงาน
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610