ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2563

ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเนินฆ้อ กลุ่มสตรีอาสาฯ โรงเรียนวัดจำรุง โรงเรียนวัดเนินทราย โรงเรียนวัดถนนกะเพรา

และประชาชนในพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เห็นคุณค่าของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับจิตใจ เพิ่มพูนปัญญาให้สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ

เพื่อให้เห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา และเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่สืบต่อไป

ณ สถานปฏิบัติธรรมมณฑปเนินฆ้อ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

-
จ่ายเงิน

ตะกร้าสินค้า

ดูตะกร้าสินค้าของฉัน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.014013