นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
โทร.089-9621053
นายนพชัย ชลเสถียร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
โทร. 080-6430258
นายอนุรักษ์ ดีนาน
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
โทร. 0871438222
นายประเสริฐ ผุดผ่องใส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 0850964958
นายชนะ เกิดผล
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 0936569546
นายธีระพันธ์ สุขสว่าง
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. 085-0861184
นายธีระพันธ์ สุขสว่าง
รองปลัดเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
โทร. 085-0861184
นางสาวกัญญาภัทร ปาลศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร. 081-6317758
นางสาวปาริชาติ ภคกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 065-3923936
นายสุรพันธ์ เหลืองอ่อน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 083-3592565
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. -
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. -
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610