นายมณฑล โพธิ์ประเสริฐ
นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
โทร.089-9621053
นายนพชัย ชลเสถียร
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
โทร. 080-6430258
(ว่าง)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
โทร.
นายพงศธร ฉายาชวลิต
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร. 084-4249997
นายสุเนตร สุทธิสถิตย์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร. 089-9361214
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610