การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)


  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
 
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • O1 โครงสร้าง   
  O2 ข้อมูลผู้บริหาร   
  O3 อำนาจหน้าที่   
  O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
  O5 ข้อมูลการติดต่อ   
  O6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   
   
   
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   
   
   
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 • O8 Q&A   
  O9 Social Network (Facebook)   
   
   
 • การดำเนินงาน
 • O10 แผนดำเนินงานประจำปี   
  O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำ รอบ 6 เดือน   
  O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   
   
   
 • การปฏิบัติงาน
 • O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน   
   
   
 • การให้บริการ
 • O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   
  O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ   
  O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ   
  O17 E-SERVICE   
   
   
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • O18 แผนการใ้ช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
  O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน   
  O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   
   
   
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   
  O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ   
  O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   
  O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   
   
   
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   
  O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   
   
   
 • การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • O29 แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
  O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพระพฤติมิชอบ   
  O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
   
   
 • การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
 • O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
  O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม   
   
   
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   
  O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   
   
   
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี   
  O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   
   
   
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม   
   
   
 • แผนป้องกันการทุจริต
 • O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
  O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   
  O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี   
   
   
 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 • O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
  O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   
   
   
   
   
  เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
  โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610