การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)


  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2565
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610