นายสมนึก บำรุง
ประธานสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
นายสมศักดิ์ ตั้งสงบ
รองประธานสภาฯ
(ว่าง)
เลขานุการสภาฯ
นายไพศาล วงศา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายฐิติพงศ์ เจริญรื่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมนึก ประทุมเพ็ชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจินดา แวววับศรี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายภาณุพงษ์ จันทร์หอม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมศักดิ์ ตั้งสงบ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสมนึก บำรุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายณัฐกิตติ์ อริยชัยอธิโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญส่ง วงศา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเอกสิทธิ์ เปลี่ยนโชติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายธนาพงศ์ สอนหลักทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายอิทธิพล บุญมา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610