ตำบลเนินฆ้อได้รับการประกาศขึ้นเป็นตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2457 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 พื้นที่แต่เดิมเป็นพื้นที่เนินและราบลุ่มสลับกัน มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลวังหว้า ตำบลชากโดน ตำบลกร่ำ ตำบลห้วยยาง

          การ ตั้งชื่อตำบลได้ตั้งตามชื่อบ้านเนินฆ้อซึ่งอยู่ในที่เนิน ซึ่งมีต้นฆ้อซึ่งมีลักษณะคล้ายต้นปาล์มที่สูงใหญ่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่เป็น จำนวนมากทั่วไปในสมัยก่อน สำหรับในปัจจุบันปรากฏต้นฆ้อน้อยมากจนเกือบไม่หลงเหลือ จนเด็กและเยาวชนในสมัยนี้อาจไม่รู้จักต้นฆ้อ

          ในสมัยเริ่ม แรกแห่งการจัดการตั้งตำบลนั้นมีหมู่บ้านในเขตการปกครองอยู่ 13 หมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2457 ได้ยุบเหลือ 9 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการปกครองเนื่องจากเดิมเขตตำบลมีอาณาเขต กว้างใหญ่

         นับตั้งแต่ได้มีการจัดตั้งตำบลเนินฆ้อตามประกาศแห่งกฏหมายลักษณะปกครองท้อง ที่เป็นต้นมานับถึงบัดนี้เป็นเวลา 89 ปี แล้ว ตำบลเนินฆ้อมีกำนันที่นับว่าเป็นผู้ปกครองสูงสุดของตำบลได้สร้างคุณูปการให้ แก่ราษฎร จำนวนทั้งหมด 14 ท่าน คือ

          1. นายฉิ่ง ฉลอง                        ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2457 - 2462
          2. ขุนเนินฆ้อ คำนึงการ               ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2462 - 2482
          3. นายย้อย มั่งคั่ง                       ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 - 2493
          4. นายพนม สันรัตน์                   ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 - 2502
          5. นายผล ประมวล                     ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2502 - 2510
          6. นายศรีนวล รัตนพงศ์              ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 - 2516
          7. นายสันต์ เที่ยงชัด                   ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 - 2521
          8. นายผัวะ รัตนพงศ์                  ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 - 2521
          9. นายอำไพ ประมวล                  ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2521 - 2528
          10.นายจรอง เจริญรื่น                 ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 - 2536
          11.นายณรงค์ สอนหลักทรัพย์     ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2536 - 2546
          12.นายจรัล ชาญเชี่ยว                 ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 - 2551
          13.นายอำนวย  งามเสงี่ยม           ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2555
          14.นายนพชัย  ชลเสถียร             ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
 

ในปัจจุบันตำบลเนินฆ้อได้มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้านต่างๆตามสภาวะ การที่เป็นไป ตามการเปลี่ยนแปลงของการเมืองการปกครองในประเทศ ทั้งทางด้าน สังคม เศรษฐกิจ ประเพณี และวัฒนธรรม มีอยู่ด้วยกัน จำนวน 9 หมู่บ้าน  มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน ดังนี้

        หมู่ที่ 1 บ้านเนินทราย
               1. นายเจิรญิ  บำรุง                   ผู้ใหญ่บ้าน
               2. นายมานพ  คุ้มหอม              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นางศรีนวล  บำรุง                ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 2 บ้านเนินทราย
               1. นายนพชัย  ชลเสถียร            กำนันตำบลเนินฆ้อ
               2. นายวัลลภ  ชลเสถียร            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นางสาวเตือนใจ  บุญระยอง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 3 บ้านเนินฆ้อ
               1. นางประภัสศรี  เจริญรื่น       ผู้ใหญ่บ้าน
               2. นายผดุง  มั่งคั่ง                   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นางสาวทรรศนีย์  เรียบร้อย  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา
               1. นางจำนงค์  ชาญเชี่ยว         ผู้ใหญ่บ้าน
               2. นายปัญญา  สมคะเน           ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นางทิพวรรณ  สมคะเน       ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 5 บ้านหนองแพงพวย
               1. นายกฤษณะ  ราษฎร์รักษา       ผู้ใหญ่บ้าน  
               2. นายสมชาย  วงศ์มาก              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นางพิมพ์พา  ปลื้มจิตต์            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 6 บ้านเนินข้าวต้ม
               1. นายธวัชชัย บุญส่ง                  ผู้ใหญ่บ้าน
               2. น.ส.เพชรลดา ไพโรจน์สรกิจ   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นายอนุพงศ์  คุ้มหอม              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 7 บ้านจำรุง
               1. นายชาตรี  ก่อเกื้อ                  ผู้ใหญ่บ้าน 
               2. นายจิรวัฒน์  คล่องใจ             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นายสุเนตร สุทธิสถิตย์            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

        หมู่ที่ 8 บ้านถนนนอก
               1. นายกำจัด  ผุดผ่องใส             ผู้ใหญ่บ้าน
               2. นางสุมาลี  ปะสิ่งชอบ             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นายสมโภชน์  อายุยืน            ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
 
        หมู่ที่ 9 บ้านถนนใน
               1. นายนิยม  งามสม                 ผู้ใหญ่บ้าน
               2. นายไพบูลย์  ยืนยง               ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
               3. นายเลิศชาย  มั่งคั่ง              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
                

 

      

          ในปี พ.ศ. 2538 ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นรูบแบบเพื่อทำหน้าที่ ในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ในนิยามที่ว่า " การพัฒนาโดยประชาชน เพื่อประชาชน " ตามแบบอาณาอารยประเทศ โดยได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยสำหรับสภาตำบลที่มีรายได้ย้อนหลัง 3 ปี ไม่น้อยกว่า 150,000 บาท สามารถยกฐานะ ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลได้ซึ่งเป็นรูปแบบการบริการการปกครองคล้าย เทศบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเห็นของประชาชน

          สำหรับตำบลเนินฆ้ออยู่ในเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดทุกประการ กล่าวคือมีรายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท (ไม่รวมเงินอุดหนุน) สามารถยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้น 5 ได้ ดังนั้นในปี พ.ศ. 2539 สภาตำบลเนินฆ้อ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539 มีสมาชิกจากการเลือกตั้งและโดยตำแหน่งตามที่กฎหมายกำหนด รวม 28 คนโดยมีนายณรงค์ สอนหลักทรัพย์ กำนันตำบลเนินฆ้อ เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่ง

       องค์การ บริหารส่วนตำบลเนินฆ้อ มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจาก 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2 คน รวม 18 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2542  สิ้นสุดวันตั้งแต่วันที่  25  กรกฎาคม  2551  ตามประกาศกรทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อเป็นเทศบาลตำบลเนินฆ้อ  แบ่งเขตการเลือกตั้ง 2 เขต

 

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อได้มีมติเลือกผู้นำฝ่ายสภาและผู้นำฝ่าย บริหาร เพื่อให้การบริการงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อ ทำหน้าที่นิติบัญญัติและบริหารการควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริหาร และการบริหารงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ตามที่พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537     ( รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ) และกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ดังนี้

ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
1. นายอนุรักษ์  ดีนาน        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
2. นายธวัช  โอทาน           รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
3. นายอรรถวุฒิ  สมนึก      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
1. นายกฤษฎา  ดวงแก้ว        นายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
2. นายวิชา  พงษ์พุก             รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ
3. นายชรินทร์  อินทร์มงคล   รองนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

4. นายไพรัช  คมขำ             เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

5. นายเอกพล  ผลงาม          ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเนินฆ้อ

       ตั้งแต่ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ปรากฏว่าการบริหารงานในองค์การบริหารส่วนตำบลเนินฆ้อ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถตอบสนองปัญหา ความต้องการของประชาชน ตามแผนพัฒนาตำบลได้เป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า บ้านเมืองพัฒนาเร็วก็เพราะมีผู้นำที่ดี ซึ่งมาจากประชาชนโดยตรง จึงขอจัดทำเนียบผู้นำท้องถิ่นแต่ละผ่านในองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อเป็นเกียรติประวัติที่ท่านเหล่านี้ ที่ช่วยกันสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน มาสู่ตำบลเนินฆ้อ ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ โดยมิได้เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยหรือประโยชน์ส่วนตน มีดังนี้

ผู้นำฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1. นายบรรลูน  รื่นรมย์        ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2541
2. นายจรัล  ชาญเชี่ยว         ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 - 2542
3. นายประเสริฐ  งามสม      ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2543
4. นายวิชา  พงษ์พุก           ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2547
5. นายปรเมษฐ์  มั่งคั่ง        ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2547-  2551
6. นายวันชัย  สมดี             ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551- 2555
7. นายอนุรักษ์  ดีนาน        ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ผู้นำฝ่ายบริหาร
ตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

1. นายณรงค์ สอนหลักทรัพย์   ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2541
2. นายสมศักดิ์ บำรุง              ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 - 2543
3. นายกฤษฎา ดวงแก้ว          ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2551
4. นายจรัล  ชาญเชี่ยว            ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2555
5. นายกฤษฎา  ดวงแก้ว         ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล

1. นายบุญคุ้ม  ไสโยธา                ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2539
2. นายสันติ  ชูศรี                        ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2542
3. นายสายัณ  รามัญศรี                ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 - 2546
4. นายชาตรี  ชินชนะ                  ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่พ.ศ.2546 - 1 ก.พ. 2549
5. นายสุประดิษฐ์  อยู่คง               ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2549 -  1  ธ.ค.  2549
6. สิบตำรวจตรีอรรถวุฒิ  สมนึก    ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่  1  ธ.ค.  2549  - ปัจจุบัน 
 
หัวหน้าส่วนราชการประจำเทศบาล
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบล

1.  นางสาวพรหมพร มั่งคั่ง       รักษาราชการแทนหนังหน้าสำนักปลัดเทศบาล
2.  นางดวงใจ  ทดแทน             ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 16 มี.ค. 2552 - ปัจจุบัน
3.  นางสาวกัญญาภัทร  ปาลศรี   ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ 18 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งหัวหน้ากองคลัง/ผู้อำนวยการกองคลัง

1. น.ส.บุญตา  กระบังพงษ์    ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2544
2. น.ส.รุ่งฟ้า  พามนตรี        ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน

ตำแหน่งหัวหน้ากองช่าง/ผู้อำนวยการกองช่าง
1. นายบัณฑิต  ขวัญเมือง            ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 - 2542
2. นายประทีป  เนตรวิเชียร         ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 - 2544
3. นายธีระพันธ์  สุขสว่าง            ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่  พ.ศ.2544 - 2557
4. นางสาววรรณศิกา ไวยราบุตร  ดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ 14 ต.ค. พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน
 
ตำแหน่งหัวหน้ากองการศึกษา
1. นางสาวสุขุมาภรณ์  บุญช่วยเหลือ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
2. นายธีระพันธ์   สุขสว่าง                 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. นางดวงใจ  ทดแทน  รักษาราชการแทนผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. เรือโทหญิง พัฒน์ธีรา จิรัตทนานนท์  ดำรงตำแหน่ง ผอ.กองสาธารณสุข ตั้งแต่ พ.ศ.
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610