การคมนาคม ใช้การคมนาคมทางบก ประกอบด้วย
      -  ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน     18  สาย
      -  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน    10  สาย
       -  ถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน    40  สาย

การโทรคมนาคม
       -  ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์
       -  มีเสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เสา ในหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 8
       -  ตู้ไปรษณีย์     3    แห่ง

การไฟฟ้า
       -  มีกระแสไฟฟ้าใช้ยังไม่ครบทุกบ้าน
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
     -  แม่น้ำ 1 สาย คือ แม่น้ำประแสร์
     -  ลำคลอง 8 สาย คือ
   1. คลองเนินทราย
    2. คลองเนินฆ้อ
    3. คลองท่าครก
    4. คลองไพศาลสัมพันธ์ ( คลองสามตำบล )
    5. คลองพักหัก
   6. คลองชายสูง
   7. คลองหัวสมเสร็จ
   8. คลองหนองลิง
       -  บึง หนอง 2 แห่ง

แหล่งน้ำสร้างขึ้น
   -  สระน้ำ  3 แห่ง
    1. อ่างเก็บน้ำจำรุง  หมู่ที่ 7
   2. สระน้ำบ้านเนินทราย  หมู่ที่ 2
    3. สระน้ำปากทางเนินฆ้อ
         -  ฝาย 7 แห่ง
        -  บ่อน้ำ 312 แห่ง
        -  บ่อบาดาล 22 แห่ง
        -  บ่อมือโยก 7 แห่ง
         -  ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง

 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610