การคมนาคมขนส่ง

          ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ มีถนนทั้งสิ้น จำนวน 107 สาย ประกอบด้วย

          1. ถนนลาดยาง     จำนวน  17  สาย  ระยะทาง    32,349  เมตร หรือ 32.349  กิโลเมตร

          2. ถนนคอนกรีต    จำนวน  61  สาย  ระยะทาง    41,200  เมตร หรือ 41.200  กิโลเมตร

          3. ถนนลูกรัง        จำนวน  29  สาย  ระยะทาง    21,231  เมตร หรือ 21.231  กิโลเมตร

          ที่มา : กองช่าง เทศบาลตำบลเนินฆ้อ แบบรายงานทางหลวงท้องถิ่น เดือน พฤศจิกายน 2565

          การไฟฟ้า

          มีกระแสไฟฟ้าใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น บ่อกุ้ง และพื้นที่ที่ยังไม่สามารถขยายเขตได้

          ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ครอบคลุมพื้นที่โดยรวมภายในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ มีสภาพการใช้งานที่ปกติสมบูรณ์ ๙๐% อยู่ในระหว่างซ่อมบำรุง ๑๐% ของปริมาณดวงโคมทั้งหมด จำนวน ๓,๔41 โคม

          การประปา

          มีประปาหมู่บ้านใช้ครบทั้ง 9 หมู่บ้าน แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ เช่น บ่อกุ้ง และพื้นที่ที่ยังไม่สามารถขยายเขตได้

          มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือกองช่าง ปัจจุบันมีผู้ขอใช้น้ำทั้งหมด จำนวน 1,544 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

                     - ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ        310     ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

                     - ปริมาณน้ำประปาที่ผลิตได้ประมาณ        9,300  ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน

                     - ปริมาณน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ยประมาณ       85       ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

          แหล่งน้ำธรรมชาติ

-          แม่น้ำ 1 สาย คือ แม่น้ำประแสร์

-          ลำคลอง 8 สาย คือ

1.       คลองเนินทราย

2.       คลองเนินฆ้อ

3.       คลองท่าครก

4.       คลองไพศาลสัมพันธ์ (คลองสามตำบล)

5.       คลองพักหัก

6.       คลองชายสูง

7.       คลองหัวสมเสร็จ

8.       คลองหนองลิง

-          บึง หนอง 2  แห่ง

          แหล่งน้ำสร้างขึ้น

-          สระน้ำ 4 แห่ง

1.       อ่างเก็บน้ำจำรุง หมู่ที่ 7

2.       สระน้ำบ้านเนินทราย หมู่ที่ 2

3.       สระน้ำปากทางเนินฆ้อ หมู่ที่ 3

4.       สระน้ำบ้านถนนนอก หมู่ที่ 8

·      ฝาย 7 แห่ง

·      บ่อน้ำ 312 แห่ง

·      บ่อบาดาล 22 แห่ง

·      บ่อมือโยก 7 แห่ง

·      ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง

          โทรศัพท์/ไปรษณีย์

          ในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ยังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์ มีตู้ไปรษณีย์ 3 แห่ง และมีเสารับ - ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 เสา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1, 5 และหมู่ที่ 8 ซึ่งมีการสื่อสารที่สำคัญ ได้แก่ โทรศัพท์บ้านและโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE

   
   
   
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610