สภาพทางสังคม

          ด้านการศึกษา  
สถานศึกษาในตำบลเนินฆ้อ มีทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย
- โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
1. โรงเรียนวัดเนินทราย            หมู่ที่ 2          
2. โรงเรียนวัดถนนกะเพรา          หมู่ที่ 4
3. โรงเรียนวัดจำรุง                  หมู่ที่ 7           
- สถานศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1         แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ
          ด้านสาธารณสุข 
ในเขตตำบลเนินฆ้อ ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง คือ
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถนนกะเพรา หมู่ที่ 4 รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน คือ   หมู่ 4 หมู่ 8 และหมู่ 9
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแพงพวย หมู่ที่ 5 รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 และ หมู่ 5
3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำรุง หมู่ที่ 7 รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 6 และ หมู่ 7
          ด้านอาชญากรรม
ตำบลเนินฆ้ออยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรแกลง มีป้อมตำรวจ (ที่พักสายตรวจ)       1 แห่ง บริเวณบ้านถนนกะเพรา หมู่ที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแกลง มาประจำ 1 นาย ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแส และข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลา ทำให้ลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่
          ด้านปัญหายาเสพติด
ประชากรในตำบลเนินฆ้อส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้ ทำให้มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานจากต่างพื้นที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่ ดังนั้นจึงมีความหลากหลายของประชากรเข้ามาอยู่อาศัย จึงส่งผลให้มีปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดในพื้นที่พอสมควร แต่เนื่องจากพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร   แกลง คอยสอดส่องดูแล และหาเบาะแสผู้กระทำผิดเป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลา ทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ

          ด้านการสังคมสงเคราะห์
เทศบาลตำบลเนินฆ้อได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ       ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับบัตรผู้พิการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ ประกอบด้วย
1. จำนวนผู้สูงอายุทั้งตำบลในตำบลเนินฆ้อ มีจำนวนผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น จำนวน 938 คน และได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวน 938 คน
2. จำนวนผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งสิ้น จำนวน 143 คน ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ จำนวน 143 คน
3. จำนวนผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 14 คน ได้รับเบี้ยสงเคราะห์ จำนวน 14 คน
ที่มา : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเนินฆ้อ เดือน มกราคม 2566
          ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1. มีป้อมตำรวจ (ที่พักสายตรวจ) 1 แห่ง ที่บริเวณบ้านถนนกะเพรา หมู่ที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรแกลง มาประจำ 1 นาย
2. สายตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
3. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบลเนินฆ้อ ที่สามารถเรียกใช้ได้ จำนวน 20 นาย

 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610