ความเป็นอยู่ของคนในตำบลเนินฆ้อจัดอยู่ในประเภทที่มีความเป็นอยู่ปานกลางจน ถึงฐานะดีพอสมควร ซึ่งส่วนมากเกิดจากการประกอบอาชีพทำสวนผลไม้และทำสวนยางพารา ซึ่งเป็นอาชีพของคนส่วนใหญ่ในตำบลการดำเนินชีวิตเป็นไปในแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง

     คนในหมู่บ้านส่วนมากจะเกี่ยวดองเป็นญาติพี่น้องกัน การดำเนินชีวิตในแบบของการแลกเปลี่ยนสิ่งของโดยไม่ใช้เงินตรายังมีให้เห็น อยู่บ้างในปัจจุบัน

       สำหรับในการดำเนินชีวิตในด้านการประกอบอาชีพของประชาชนในหมู่ที่ 2 (บางส่วน) หมู่ 4 ,8, 9 ซึ่งเป็นพื้นที่ติดชายทะเล ประชาชนส่วนมากจึงประกอบอาชีพประมงน้ำตื้น เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา เป็นส่วนมาก รวมทั้งการนำสัตว์ทะเลมาแปรรูปเพื่อถนอมอาหารไว้กินในครัวเรือนและบรรจุเป็น ผลิตภัณฑ์ส่งขายไปตามที่ต่างๆ จึงเป็นการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าผลิตผล ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาที่ควรให้ลูกหลานสืบทอดไว้
 

 สถานศึกษามี 6 แห่ง  ประกอบด้วย
   - โรงเรียนระดับประถมศึกษา   3  แห่ง
     1. โรงเรียนวัดเนินทราย หมู่ที่ 2
     2. โรงเรียนวัดถนนกะเพรา หมู่ที่ 4
     3. โรงเรียนวัดจำรุง หมู่ที่ 7

   - สถานศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน   3  แห่ง
อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา

  สถานที่ทางการศาสนา
        ในเขตตำบลเนินฆ้อมีสถานที่ทางศาสนาพุทธ คือ วัดพุทธ 5 แห่ง และสถานที่ปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธอีก 1 แห่ง คือ
     1. วัดถนนกะเพรา หมู่ที่ 4 
     2. วัดเนินทราย หมู่ที่ 2
     3. วัดหนองแพงพวย หมู่ที่ 5
     4. วัดจำรุง หมู่ที่ 7
     5. วัดเนินฆ้อ หมู่ที่ 3
     6. สถานที่ปฏิบัติธรรมมณฑปเนินฆ้อ หมู่ที่ 3

  การสาธารณสุข  ประกอบด้วย สถานีอนามัย 3 แห่ง คือ
     1. สถานีอนามัยบ้านถนนกะเพรา หมู่ที่ 4 รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน
  คือ หมู่ 4 ,8, 9
     2. สถานีอนามัยบ้านหนองแพงพวยหมู่ที่ 5 รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน
  คือ หมู่ 1 ,2, 3, 5
     3. สถานีอนามัยบ้านจำรุง หมู่ที่ 7 รับผิดชอบ 2 หมู่บ้าน
  คือ หมู่ 6 ,7

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
       มีป้อมตำรวจ ( ที่พักสายตรวจ ) 1 แห่ง ที่บริเวณถนนกะเพรา หมู่ที่ 8 โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภอ.แกลง มาประจำ 3 นาย
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610