การประกอบอาชีพ

     การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงประมาณร้อยละ 72.14 เช่น การทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ปลูกพืชไร่ นอกจากนั้นเป็นการเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา การประมง การเลี้ยงสัตว์บก เช่น วัว กระบือ เป็ด ไก่ หมู ตะพาบน้ำ อาชีพรับจ้าง

ตารางจำแนกประเภทอาชีพ

ประเภทอาชีพ

จำนวนครัวเรือน

ร้อยละ

    1. อาชีพเกษตร

    2. อาชีพประมง

    3. อาชีพรับจ้าง

    4. อาชีพอื่นๆ

481

419

236

115

 

รวม

1,251

 

ที่มา : จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน) กชช.2ค. พ.ศ. 2547

 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

     - ปั้มน้ำมัน 3 แห่ง
     - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 2 แห่ง
     - โรงงานน้ำปลา 1 แห่ง
     - โรงสี 1 แห่ง
     - ร้านค้าย่อย 30 แห่ง
     - ร้านซ่อมรถยนต์ 8 แห่ง
     - ร้านซ่อมวิทยุโทรทัศน์ - แห่ง
     - ร้านอาหารมีดนตรี / ร้านคาราโอเกะ 4 แห่ง
     - บ้านเช่า / ห้องเช่า 7 แห่ง
     - ร้านตัดเสื้อผ้า 3 แห่ง
     - ร้านตัดผม / ร้านเสริมสวย 5 แห่ง
     - ร้านซักอบรีด 2 แห่ง
     - ล้างอัดฉีด 1 แห่ง
 
การเลี้ยงสัตว์

     - เล้าไก่ 15 แห่ง จำนวน 120,000  ตัว
     - เล้าเป็ด 5 แห่ง จำนวน 8,000  ตัว
     - เล้าหมู 1 แห่ง จำนวน 50  ตัว
     - คอกวัว 9 แห่ง จำนวน 150  ตัว
     - คอกกระบือ 1 แห่ง จำนวน 10  ตัว
     - บ่อเลี้ยงกุ้ง 210  แห่ง
     - บ่อเลี้ยงปลา 12  แห่ง
     - บ่อเลี้ยงตะพาบน้ำ 4 แห่ง จำนวน 18,000  ตัว
     - บ่อเลี้ยงสัตว์อื่นๆ ( ระบุ )………………………….
 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610