ที่ตั้ง
       ตำบลเนินฆ้อเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอแกลง จ.ระยอง ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทาง ประมาณ 8 กม. มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้
      - ทิศเหนือ  ติดตำบลวังหว้า   อ.แกลง  จ.ระยอง
       - ทิศใต้   ติดตำบลชากโดนและกร่ำ อ.แกลง  จ.ระยอง
       - ทิศตะวันออก  ติดอ่าวไทย   อ.แกลง  จ.ระยอง
      - ทิศตะวันตก  ติดตำบลห้วยยาง  อ.แกลง  จ.ระยอง

 แนวเขตโดยละเอียด 
       ทิศเหนือ ติดต่อ กับตำบลวังหว้า และตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดตัดคลองคากับถนน ที่พิกัด คิวคิว 848097 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองคาตัดถนนสาย 3161 ที่สะพาน ที่พิกัด คิวคิว 867093 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เชื่อมต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนว คลองทาสีแก้ว บรรจบแนวเขตตำบลทางเกวียน ที่พิกัด คิวคิว 901075 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เชื่อมต่อไปทางทิศตะวันออกตามแนวคลองทาสีแก้ว ไปสิ้นสุดที่จุดบรรจบแม่น้ำประแส ที่พิกัด คิวคิว 917076 ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 9.5 กิโลเมตร

      ทิศตะวันออก ติดตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่จุดบรรจบแม่น้ำประแส ที่พิกัด คิวคิว 917076 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวแม่น้ำประแส วกลงมาทางทิศใต้ตามแนวแม่น้ำประแสถึงพิกัด คิวคิว 937054 ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตามแนวคลองวัดสมมุติเทพฐาปนาราม ตัดถนนสายแหลมสนที่สะพาน ที่พิกัด คิวคิว 930051 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามถนนสายแหลมสนถึงชายทะเล ที่พิกัด คิวคิว 931047 เชื่อมต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวชายฝั่งทะเล สิ้นสุดที่บริเวณประตูน้ำ ที่พิกัด คิวคิว 901029 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 9.5 กิโลเมตร

      ทิศใต้ ติดตำบลกร่ำและตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณประตูน้ำ ที่พิกัด คิวคิว 901029 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือโดยเล็งเนิน 2 จากเนิน ไปทางทิศตะวันออก ตัดถนนสายบ้านถนนกระเพรา ที่พิกัด คิวคิว 891040 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เชื่อมต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดคลองไพศาลสัมพันธ์และคลองเนินฆ้อ ที่พิกัด คิวคิว 880049 และที่พิกัด คิวคิว 877051 ตัดถนนสาย 3161 ที่พิกัด คิวคิว 867055 ระยะทางประมาณ 2.8 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกตัดถนนบ้านจำรุง ที่พิกัด คิวคิว 854055 ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวกึ่งกลางถนนถึงสามแยกขึ้นไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือตามถนนถึงสามแยก ที่พิกัด คิวคิว 844059 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เชื่อมต่อขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดถนนบ้านหนองแพงพวย ที่พิกัด คิวคิว 834075 ขึ้นไปตามถนนสิ้นสุดที่สามแยก ที่พิกัด คิวคิว 832077 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 9.7 กิโลเมตร

      ทิศตะวันตก ติด ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สามแยก ที่พิกัด คิวคิว 832077 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดถนนสายบ้านคลองคา - บ้านเนินข้าวต้ม ที่พิกัด คิวคิว 841088 เชื่อมต่อไปทางทิศตะวันตกประมาณ 2.5 กิโลเมตร
 

เนื้อที่
       ตำบลเนินฆ้อมีเนื้อที่ทั้งหมด 36.08 ตารางกิโลเมตร หรือ 22,550 ไร่ แบ่งเป็นเนื้อที่ที่ใช้ประโยชน์  ดังนี้
      1. พื้นที่เกษตรกรรม 8,224 ไร่ 
     2. พื้นที่บ่อกุ้ง 3,227 ไร่ 
     3. พื้นที่ป่าชายเลน 1,070 ไร่ 
     4. พื้นที่ที่อยู่อาศัย 892 ไร่ 
     5. พื้นที่นาร้าง 5,124 ไร่ 
     6. พื้นที่อื่นๆ 4,013 ไร่ 
     รวม  22,550  ไร่

ที่มา : จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน) พ.ศ.2547

 ภูมิประเทศ
     สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลเนินฆ้อนั้น เป็นเนินสลับด้วยที่ราบลุ่ม เช่น หมู่ที่ 1,2,3 และ 6   หมู่ที่ 4,5,7,8,9 เป็นที่ราบลุ่ม บริเวณทิศตะวันออก มี 2 หมู่บ้าน ที่มีแนวเขตติดกับทะเลอ่าวไทย 
      หมู่ที่ 8 มีแม่น้ำประแสไหลผ่านรวมทั้งเป็นแนวเขตตำบล ระหว่างตำบลเนินฆ้อกับตำบลปากน้ำประแส นอกจากนี้ตำบลเนินฆ้อ ยังมีลำคลองน้อยใหญ่ไหลผ่านเพื่อใช้ประโยชน์ในการ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม กสิกรรม และทำการประมง เช่น คลองเนินฆ้อ คลองเนินทราย คลองท่าครก คลองสามตำบล คลองชายสูง คลองหัวสมเสร็จ คลองพังหัก เป็นต้น
     ตำบลเนินฆ้อมีสภาพอากาศร้อน เกือบตลอดทั้งปี และมีช่วงฤดูหนาวที่สั้นมาก ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูกาลต่างๆ เริ่มเหมือนกับเมืองอื่นๆที่ติดกับชายทะเล ฤดูร้อนจะเริ่มประมาณเดือน มีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน และฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

 จำนวนหมู่บ้าน
      ในเขตเทศบาลตำบลเนินฆ้อ มีหมู่บ้านที่มีการแบ่งเขตการปกครองตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่โดยไม่ มีเขตการปกครองขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นอื่นอยู่มีจำนวนทั้งหมด 9 หมู่บ้าน
      หมู่ที่ 1 บ้านเนินทราย  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3
      หมู่ที่ 2 บ้านเนินทราย  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2
     หมู่ที่ 3 บ้านเนินฆ้อ  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2
      หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3
      หมู่ที่ 5 บ้านหนองแพงพวย เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3
      หมู่ที่ 6 บ้านเนินข้าวต้ม  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3
     หมู่ที่ 7 บ้านจำรุง  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3
     หมู่ที่ 8 บ้านถนนนอก  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 2
     หมู่ที่ 9 บ้านถนนใน  เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3

 

ประชากร

ในปัจจุบัน(2547)มีจำนวนประชากรตามที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนราษฏร์รวมจำนวนทั้งสิ้น 4,653 โดยแยกเป็นชายจำนวน 2,306 คน
หญิงจำนวน 2,347 บ้านเรือนจำนวน 1,251 หลัง

ตารางแสดงจำนวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านของตำบลเนินฆ้อ

หมู่ที่

จำนวนประชากร (คน)

จำนวนครัว

เรือน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

231

292

162

254

283

231

263

371

219

224

304

182

263

306

224

301

338

205

455

596

344

517

589

455

564

709

424

174

142

102

136

171

75

157

175

119

รวม

2,306

2,347

4,653

1,251

ที่มา : จปฐ. (ความจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน) พ.ศ.2547 กชช.2ค. ข้อมูลทะเบียนราษฎร์

 

 

  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

1

2

3

4

5

6

7

8

9

162

210

113

195

229

104

194

242

158

167

241

137

198

241

108

240

245

153

329

451

250

393

470

212

434

487

311

รวม

1,607

1,730

3,337

 

 

 
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610