ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(Egp)
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินฆ้อ 3/6 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
2จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเนินฆ้อ 3/13 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
3ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2567
4ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ กระป๋อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
5ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บท ๕๕๗๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2567
9 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
10ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
11ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือพาย ขนาด ๓๐ ฝีพาย จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
12 จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์เทศบาลตำบลเนินฆ้อ www.neunkho.go.th (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
13 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
14จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (กันสาดหน้าอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
15 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
16จ้างเหมาทำป้ายรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
17จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยส่องแสงพัฒนา 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
18 จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมตรวจสภาพรถยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ขม-๘๔๐๖ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
19 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
20 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน บย ๙๑๕๙ ระยอง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
21 จ้างเหมาซ่อมแซมเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
22 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
23จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์ติดกระจก จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
24 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายมิเนียมเบอร์ ๒๕) จำนวน ๒ ขด (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
25ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
26 จ้างเหมาซักรีดผ้าที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
27ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
28 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
29 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (นางฉวีวรรณ รักษาพงษ์) จำนวน ๑ คน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
30 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
31 จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
32 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
33 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้ามณฑปเนินฆ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
34ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
35 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
36 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จต่อเนื่อง จำนวน ๗,๐๐๐ ใบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
38ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
39ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
40ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
42ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
43ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
44 จ้างทำกันชนท้ายพร้อมชุดลากจูงและอุปกรณ์ รถยนต์ทะเบียน ผน ๒๖๓๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
45ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อฮีโน่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ ทะเบียน บย ๙๑๕๙ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
46 จ้างเหมานายศรัณยู เมตตา ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
47 จ้างเหมานางสำอาง อรัญเขตต์ ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
48 จ้างเหมานางสาวมัญชรี เมตตา ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
49 จ้างเหมานางน้อง พลอยมุข ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
50จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง (สำนักปลัด) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
51 ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการจัดประชุมประชาคมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
52 จ้างเหมาบริการจัดตกแต่งสถานที่ผูกผ้าประดับ พร้อมโต๊ะหมู่ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 2566
53 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๘-๐๐๓๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธ.ค. 2566
54 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และวันสำคัญที่รัฐบาลกำหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธ.ค. 2566
55จ้างเหมาทำป้ายไวนิลโครงการจัดประชาคมเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วม แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ธ.ค. 2566
56 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน ผธ ๔๙๖๑ ระยอง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 ธ.ค. 2566
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
58 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ย้ายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 2566
59 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงติดรถยนต์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
60 ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ย. 2566
61 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ตามโครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566
62ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๗ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 2566
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
65 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จารบี ขนาด ๑๘ กิโลกรัม) จำนวน ๑ กระปุก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2566
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
67จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน บย ๙๑๕๙ ระยอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
68ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2566
69จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๓-๑๖๓๓ ระยอง จำนวน ๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ย. 2566
70 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถตู้ TOYOTA ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 พ.ย. 2566
71 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒๕ เล่ม (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พ.ย. 2566
72 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้ามณฑปเนินฆ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พ.ย. 2566
73 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อทแซมถนนที่ชำรุดเสียหายในตำบลเนินฆ้อ ถนน คสล. ถนนเนินฆ้อ-ท่าครก หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๘ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ย. 2566
74 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นยาแรงดันสูง พร้อมหัว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ย. 2566
75 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนา ๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ย. 2566
76จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งคอมฯ เครื่องปรับอากาศ พร้อมขาแขวนรางครอบท่อ แวคคั่มเติมน้ำยา จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
77จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเนินฆ้อวิถีใหม่ ใส่ใจจัดการขยะอย่างยั่งยืน จำนวน ๑ ป้าย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
78 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๒๔๒๘ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๘๘-๕๘-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
79จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บท ๕๕๗๗ ระยอง จำนวน ๔ รายการ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2566
80 จ้างเหมาโครงการวางท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ ถนนซอยร่วมใจพัฒนา ๑ หมู่่ที่ ๙ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
81จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนซอยข้างศาลา ๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
82ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
83 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มก้อนขุ่น) จำนวน ๑ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ต.ค. 2566
84 จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันและเบิกจ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เทศบาล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ต.ค. 2566
85 จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ สำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2566
86จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๒๔๒๘ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๘๘-๕๘-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ต.ค. 2566
87 จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๓-๑๒๘๓ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566
88 จ้างเหมาซ่อมแซมรถขุดตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๒๔๒๘ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๘๘-๕๘-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ต.ค. 2566
89 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 2566
90ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (แท่นตัดไฟเบอร์ ขนาด ๑๖ นิ้ว ) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
91 ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเจียร ขนาด ๔ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ต.ค. 2566
92 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) จำนวน ๒ ตัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
93 ซื้อครุภัณฑ์อื่นๆ (สว่านโรตารี ๓ ระบบ ขนาด ๒๖ มิล) จำนวน ๑ ชุด (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
94 ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องเชื่อมอาร์คไฟฟ้า กระแสสลับ ๓๐๐ A พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ต.ค. 2566
95ซื้อวัสดุยานพาหนะพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๓-๑๒๘๓ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๙-๐๐๐๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ต.ค. 2566
96 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน ๒๕๖๗) (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ต.ค. 2566
97 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นายมนตรี งามสม) งบประมาณปี ๒๕๖๗ ระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ต.ค. 2566
98 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นางสาวอริสรา สายะนันท์) งบประมาณปี ๒๕๖๗ ระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ต.ค. 2566
99จ้างเหมาจัดเก็บขยะและขนถ่ายขยะมูลฝอยพื้นที่ตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๑ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ต.ค. 2566
100จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นายรัชชานนท์ คุ้มหอม) งบประมาณปี ๒๕๖๗ ระยะเวลาเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 ต.ค. 2566
   
   
   
   
            
   
   
   
   
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610