ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(Egp)
 
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่
1จ้างเหมาเช่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมภาคปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
2จ้างเหมาทำอาหารพร้อมเครื่องดื่ม (มื้อกลางวันและมื้อเย็น) และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
3จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
4ซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
5จ้างถ่ายเอกสารคู่มือ (อพปร.) พร้อมเข้าโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มิ.ย. 2567
6จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และเครื่ีองสำรองไฟ จำนวน ๑ งาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
7จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
8จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๐๕๘ จำนวน ๑ เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2567
9จ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
10ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
11จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 มิ.ย. 2567
12ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
13จ้างเหมาซ่อมแซมตู้คอนโทรล หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแพงพวย ตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มิ.ย. 2567
14ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06 มิ.ย. 2567
15ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนพฤษภาคม- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗) (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ค. 2567
16จ้างเหมาซ่อมแซมไดชาร์ท รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน นข ๔๑๗๓ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๓-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
17จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถส่วนกลาง รถจักรยานยนต์ ทะเบียน กษน ๓๒๓ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
18ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกแท้ จำนวน ๒ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
19จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 2567
20จ้างเหมาบริการแต่งกายผู้เข้าประกวด Miss Klaeng เทศกาลผลไม้และของดี อำเภอแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ปีที่ ๔๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
21ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
22ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
23ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
24จ้างเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานกองคลัง ดูแลงานกิจการประปาเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 พ.ค. 2567
25ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
26ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
27ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 เม.ย. 2567
28ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
29ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
30ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
31จ้างเหมาซักรีดผ้าที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 เม.ย. 2567
32 จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย งบประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
33จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
34 ซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่อง จำนวน ๖,๐๐๐ ใบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 เม.ย. 2567
35จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเนินฆ้อ 8/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
36 จ้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (ห้องเก็บของ) หมู่ที่ 3 ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 เม.ย. 2567
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 2567
38จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567
39จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและเต้ารับปลั๊กไฟตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 เม.ย. 2567
40ซื้อวัสดุสำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 เม.ย. 2567
41 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ยี่ห้อ Ford ทะเบียน กฉ ๖๔๗๕ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ ๕๐ ๐๐๐๒ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
42 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองการศึกษา (นายชวิน นิธิขวัญจิตร์) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
43จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นางฉวีวรรณ รักษาพงษ์) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
44 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นายมนตรี งามสม) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
45 จ้างเหมาผู้ดูแลระบบน้ำประปาของเทศบาล (นายมานพ ประคอง) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
46จ้างเหมาผู้จดมาตราวัดน้ำประปาของเทศบาล (นางสาวปวีณา ประคอง) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
47 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นางสาวศศิภา เพ่งพิศ) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
48 จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นางสาวอริสรา สายะนันท์) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
49จ้างเหมาคนงานทั่วไปกองช่าง (นายรัชชานนท์ คุ้มหอม) ระยะเวลา ๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ งบประมาณปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
50 ซื้อวัสดุที่ใช้สำหรับเดินขบวน งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
51จ้างเหมาแต่งกายร่วมเดินขบวน งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยองฯ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
52จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาป้ายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเนินฆ้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
53 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มี.ค. 2567
54จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเนินฆ้อ 3/6 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
55จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเนินฆ้อ 3/13 หมู่ที่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
56ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๖ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09 ก.พ. 2567
57ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓๖ กระป๋อง (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
58ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ก.พ. 2567
59 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 ก.พ. 2567
61 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บท ๕๕๗๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๐-๐๐๐๑ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.พ. 2567
62 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
63ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 2567
64ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือพาย ขนาด ๓๐ ฝีพาย จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 2567
65 จ้างเหมาบริการปรับปรุงเว็บไซต์และต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์เทศบาลตำบลเนินฆ้อ www.neunkho.go.th (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
66 จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
67จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล (กันสาดหน้าอาคาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 2567
68 จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง จำนวน ๘ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2567
69จ้างเหมาทำป้ายรับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
70จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยส่องแสงพัฒนา 5 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567
71 จ้างเหมาบำรุงซ่อมแซมตรวจสภาพรถยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน ขม-๘๔๐๖ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๕-๐๐๐๖ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 2567
72 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
73 จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน บย ๙๑๕๙ ระยอง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
74 จ้างเหมาซ่อมแซมเวทีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเนินฆ้อ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2567
75 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เต็นท์ขนาดใหญ่) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
76จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์ติดกระจก จำนวน ๗ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
77 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายมิเนียมเบอร์ ๒๕) จำนวน ๒ ขด (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
78ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
79 จ้างเหมาซักรีดผ้าที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04 ม.ค. 2567
80ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
82 จ้างเหมาคนงานทั่วไป (นางฉวีวรรณ รักษาพงษ์) จำนวน ๑ คน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
83 จ้างเหมาทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
84 จ้างเหมาทำป้ายตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
85 จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามโครงการความปลอดภัยทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ธ.ค. 2566
86 จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้ามณฑปเนินฆ้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
87ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
88 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2566
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จต่อเนื่อง จำนวน ๗,๐๐๐ ใบ (กิจการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 2566
91ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
92ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
93ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
94 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
95ซื้อ วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
96ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 2566
97 จ้างทำกันชนท้ายพร้อมชุดลากจูงและอุปกรณ์ รถยนต์ทะเบียน ผน ๒๖๓๗ ระยอง เลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๖-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 2566
98ซื้อแบตเตอรี่พร้อมติดตั้งรถยนต์บรรทุกน้ำ ยี่ห้อฮีโน่ เลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๑-๐๐๐๑ ทะเบียน บย ๙๑๕๙ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
99 จ้างเหมานายศรัณยู เมตตา ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
100 จ้างเหมานางสำอาง อรัญเขตต์ ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและยากจน หรือตกเกณฑ์การสำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2566
   
   
   
   
            
   
   
   
   
 
เทศบาลตำบลเนินฆ้อ หมู่ 3 ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์/โทรสาร: 0-3803-7612 โทรสารอัตโนมัติ: 0-3803-7610